Географічне положення України. Державний кордон

Економіко-географічне положення (ЕГП) країни — це розташування кра-
їни відносно інших об’єктів; аналіз чинників, які впливають на розвиток її
господарства.
Україна розташована у Північній півкулі, на материку Євразія, у цент-
рально-східній частині Європи. Вона є однією з найбільших за площею
(603,7 тис. км 2 ) та населенням (понад 47,4 млн осіб) країн Європи.
Україна має вигідне економіко-географічне положення, що виражається
перш за все у її розташуванні на перехресті транспортних магістралей та
інших комунікацій, які з’єднують Центральну та Східну Європу, Європу та
Азію. Через її територію пролягають залізниці, автошляхи та трубопроводи
міжнародного значення, а також міжнародні авіалінії.
Україна має сухопутний кордон із сімома країнами: Росією (найдовший),
Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, що
дає можливість розвивати економічні відносини з сусідніми державами.
Україна має вихід до Чорного та Азовського морів і є країною чорномор-
ського регіону. Це має важливе значення, бо відкриває можливість прокла-
дання транзитного шляху природних ресурсів (зокрема нафти) з азіатського
регіону через Чорне море територією нашої держави до Європи. Вихід до мо-
рів дає також можливість використання їх як джерела природних ресурсів
та транспортних шляхів.
Важливе значення для України має переважання на її території рівнинно-
го рельєфу, що позитивно впливає на розвиток господарства.
Наявність агрокліматичних та ґрунтових ресурсів обумовили розвиток
практично на всій території держави сільського господарства.
На території України (переважно у північній частині) поширені широко-
листі й мішані лісові та лісостепові ландшафти, що дає змогу успішно розви-
ватись лісовому господарству.
Значна частина території України (за виключенням південно-східних
районів) достатньо забезпечена водними ресурсами. Головна водна артерія
України — Дніпро є джерелом для виробництва електроенергії (ГЕС на Дніп-
рі), місцем промислового рибальства та транспортною магістраллю. Міжна-
родне значення має для України судноплавство по Дунаю.
 
 
Розділ сайту: