Адміністративний устрій України

Використано матеріали:

Навчальне видання
ДОВГАНЬ Галина Дмитрівна
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
9 клас
Довідник для передекзаменаційної підготовки

 

Волинська область

Волинська область
Розташована на північному заході
України. Площа 20,2 тис. км 2 .
Поверхня області переважно рівнинна
із загальним нахилом у північному напря-
мі. Понад 75 % території лежить у межах
Поліської низовини; південну частину об-
ласті займає Волинська височина.
Корисні копалини: кам’яне вугілля
(частина Львівсько-Волинського басей-
ну), самородна мідь (Ратнівський район), торф, вапняки, крейда, пісок,
глина.

Дніпропетровська область

Дніпропетровська область
Розташована в басейні середньої
та нижньої течії Дніпра. Площа
31,9 тис. км 2 .
За характером рельєфу область — хви-
ляста рівнина: північний захід — При-
дніпровська височина, крайній південь —
Причорноморська низовина, лівобережна
частина — Придніпровська низовина. На
південному сході в межі області заходять
відроги Приазовської височини. Поверхня дуже порізана ярами, балками,
долинами річок.

Автономна Республіка Крим

Розміщена на Кримському півострові.
На заході й півдні омивається водами
Чорного моря, на північному сході —
Азовським. Площа 27 тис. км 2 .
Крим поділяється на рівнинну (на пів-
ночі й у центральній частині) і гірську
(Кримські гори) частини. Північну і цен-
тральну частину займає плоска рівнина,
Керченський півострів — горбогір’я. Гори
складаються з трьох пасом: Зовнішнього, Внутрішнього і Головного. Тут знач-
но поширений карст.

Київська область

Київська областьКиївська область
Розташована в північній частині Укра-
їни, в басейні середньої течії Дніпра. Пло-
ща 28,9 тис. км 2 .
Поверхня області рівнинно-горбиста.
Північна частина лежить у межах По-
ліської низовини, центральна і південно-
західна — на Придніпровській височині,
дуже розчленованій річковими долинами
і балками. На сході в межі області захо-
дить Придніпровська низовина.

Івано-Франківська область

Івано-Франківська областьІвано-Франківська область
Розташована на заході України, в пе-
редгірній та гірській частинах Україн-
ських Карпат. Площа 13,9 тис. км 2 .
За характером рельєфу територію
область поділяють на три частини: пів-
нічно-східну — рівнинну (Подільська
височина), середню — передгірну (Перед-
карпаття), південно-західну — гірську
(Українські Карпати). Поверхня Перед-
карпаття розчленована річковими долинами.

Запорізька область

Запорізька область
Розташована на південному сході
України. Виходить до Азовського моря.
Площа 27,2 тис. км 2 .
Поверхня області рівнинна. Північ-
но-західну частину займає Придніпров-
ська низовина, що на півдні переходить
у Причорноморську низовину. На півден-
ному сході на територію області заходить
Приазовська височина. Вздовж узбереж-
жя — кілька піщаних кіс.

Сторінки