Адміністративний устрій України

Використано матеріали:

Навчальне видання
ДОВГАНЬ Галина Дмитрівна
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
9 клас
Довідник для передекзаменаційної підготовки

 

Херсонська область

Херсонська областьХерсонська область
Розташована в басейні нижньої течії
Дніпра. На півдні омивається водами
Чорного і Азовського морів. Площа
28,5 тис. км 2 .
Область займає частину Причорномор-
ської низовини. Південна частина розчле-
нована балками і ярами. Вздовж морсько-
го узбережжя багато піщаних островів,
півостровів, кіс, мілководних заток.
З-поміж корисних копалин найпоширеніші будівельні матеріали (вапня-
ки, черепашник, глини, піски), солі Сиваша і прибережних озер. Трапляють-
ся торф, виявлено газ, боксити, є також лікувальні грязі.

Хмельницька область

Хмельницька областьХмельницька область
Розташована на Поділлі та в південній
частині Волині. Площа 20,6 тис. км 2 .
Поверхня області — хвиляста рівни-
на. Крайня північ — Поліська низовина,
в центрі — відроги Придніпровської ви-
сочини, на північному заході — Волин-
ська височина, на півдні — Подільська.
Поверхня дуже розчленована долинами
річок, ярами і балками, особливо на пів-
дні. Для цієї частини області характерні вапнякові пасма горбів, що мають
назву Товтри.

Черкаська область

Черкаська областьЧеркаська область
Розташована в центральній частині
України, в басейні середньої течії Дніпра.
Площа 20,9 тис. км 2 .
Більша, правобережна частина ле-
жить на Придніпровській височині, мен-
ша, лівобережна,— на Придніпровській
низовині. Вздовж долини Дніпра смугою
завдовжки понад 70 км простягаються
Канівські гори (висоти до 253 м). У запла-
ві Дніпра багато озер, трапляються піщані пасма.

Чернівецька область

Чернівецька областьЧернівецька область
Розташована на заході країни в межах
Передкарпаття та східної частини Кар-
пат. Площа 8,1 тис. км 2 .
Південно-західну частину займають
Українські Карпати, що складаються
з низки паралельних хребтів до 1400 м
заввишки. На північний схід від Карпат
простягаються передгір’я, що являють
собою погорбовану місцевість. Північну
частину області займає Прут-Дністровське межиріччя, в середній частині
якого лежить Хотинська височина З найвищою вершиною рівнинної Укра-
їни — г. Бердою (515 м). 

Чернігівська область

Чернігівська область

Чернігівська область
Розташована на півночі Лівобереж-
ної України, в басейні Десни. Площа
31,9 тис. км 2 .
Територія області лежить переважно
в межах Придніпровської та Поліської
низовин. На південному заході в межі об-
ласті заходить Полтавська рівнина. По-
верхня дуже порізана ярами і балками,
трапляється карст.
Із корисних копалин найважливіше значення мають поклади нафти
і природного газу в південно-східних районах. Є торф, вапняки, гіпси, піс-
ки, глини, мергелі.

Сторінки