антициклон

Карты барической топографии

Пространственное распределение атмосферного давления непрерывно меняется с течением времени. Это значит, что не­прерывно меняется расположение изобарических поверхностей в атмосфере. Чтобы следить за изменениями барического, а также и термического поля, в практике службы погоды еже­дневно составляют по аэрологическим наблюдениям карты топо­графии изобарических поверхностей — карты барической топо­графии.

На карту абсолютной барической топографии наносят вы­соты определенной изобарической поверхности над уровнем моря на разных станциях в определенный момент времени, на­пример поверхности 500 мб в 6 часов утра 1 января 1967 г. Точки с равными высотами соединяют линиями равных высот — изогипсами (абсолютными изогипсами). По изогипсам можно судить о распределении давления в тех слоях атмосферы, в ко­торых располагается данная изобарическая поверхность.

В атмосфере всегда существуют области, в которых давле­ние повышено или понижено по сравнению с окружающими об­ластями. Фактически вся атмосфера состоит из таких областей повышенного или пониженного давления, расположение которых все время меняется. При этом в областях пониженного давле­ния — циклонах или депрессиях — давление на каждом уровне самое низкое в центре области, а к периферии . . . . .

Типові траекторії переміщення баричних утворень

Характер циркуляції атмосфери над певною територією є одним з
клімато- і погодоутворюючих чинників. Основним механізмом міжши-ротного
обміну теплом і вологою є атмосферні об'єкти синоптичного масштабу –
циклони і антициклони помірних широт. Циклони переносять маси повітря з
низьких широт в більш високі, антициклони – з високих широт в більш низькі.
Для півдня Східної Європи, в тому числі і України, найбільш характерні
такі циркуляційні особливості.
1. Підвищена активність атмосферних процесів і різкі зміни погоди в
холодному півріччі, що пов'язане з інтенсивною циклонічною діяльністю на
середземноморській гілці ПВФЗ, зв'язаної з потужним антициклогенезом над
Західним Сибіром і південним сходом ЄТР (сибірський антициклон). Вплив
внутрішніх морів і гірських систем Кавказу, Карпат і Малої Азії сприяє
утворенню осередків локального цикло- і антициклогенезу.
2. У теплому півріччі відмічається .....

Антициклони

           Антициклони (від грец. „анти” – проти та „циклос” – круг, коло) – величезні атмосферні вихори із замкненими ізобарами і найвищим атмосферним тиском у їхньому центрі. Повітря в них переноситься від центру до окраїн за годинниковою стрілкою у північній півкулі та проти руху годинникової стрілки у південній.

Сторінки