Антропогенні впливи на грунти

Ґрунт — один з найважливіших компонентів навколишнього приро­дного середовища. Усі його основні екологічні функції замикаються на одному узагальнюючому показнику — ґрунтовій родючості. Відчужуючи з полів основний (зерно, коренеплоди, овочі) і побічний урожай (солома, листя, бадилля), людина розмикає частково або повністю біологічний кругообіг речовин, порушує здатність ґрунту до саморегуляції і знижує його родючість. Навіть часткова втрата гумусу і, як наслідок, зниження родючості, не дає ґрунту можливості виконувати в повній мірі свої еко­логічні функції, і він починає деградувати, тобто погіршувати свої влас­тивості. До деградації ґрунтів (земель) ведуть і інші причини, переважно антропогенного характеру.

У найбільшій мірі деградують ґрунти агроекосистем. Причина не­стійкого стану агроекосистем зумовлена їх спрощеним фітоценозом, який не забезпечує оптимальності саморегуляції, постійності структури і про­дуктивності. І якщо у природних екосистемах біологічна продуктивність забезпечується дією природних законів, то вихід первинної продукції (урожаю) в агроекосистемах цілком залежить від такого суб'єктивного чинника, як людина, рівня її агрономічних знань, технічної оснащенос­ті, соціально-економічних умов тощо, і, таким чином, залишається не­постійним. Наприклад, у разі створення людиною монокультури (пше­ниці, буряку, кукурудзи) в агроекосистемі порушується видова різноманітність рослинних угруповань. Агроекосистема спрощується, стає не­стійкою, не здатною протистояти біотичному або екологічному стресу.

Основні види антропогенного впливу на ґрунти такі:

1) ерозія (вітрова і водна);

2) забруднення;

3) повторне засолення і заболочування;

4) опустелення;

5) відчуження земель для промислового і комунального будівництва.

==========
Вид рекламы, который используется для продвижения товара, агитации во время политизированных действий, информировании людей, - это листовка. На листовке всегда располагается какой-либо текст и обязательно изображения. В настоящее время листовки применяют абсолютное большинство предприятий. Одной из причин популярности является низкая стоимость печать листовок – именно это делает ее востребованным способом рекламы.

Розділ сайту: