Біологічне забруднення

Під біологічним забрудненням розуміють привнесення в екосис­теми внаслідок антропогенного впливу нехарактерних для них видів живих організмів (бактерій, вірусів тощо), що погіршують умови існу­вання природних біотичних угруповань або негативно впливають на здоров'я людини. Основними джерелами біологічного впливу є стічні води підприємств харчової і шкіряної промисловості, побутові та про­мислові звалища, каналізаційна мережа, поля зрошування тощо. З цих джерел різноманітні органічні сполуки і патогенні мікроорганіз­ми потрапляють у ґрунт, гірські породи і підземні води. За даними санепідемстанцій, патогенні кишкові палички можуть знаходитися в підземних водах на глибині до 300 м від поверхні землі. Особливу не­безпеку становить біологічне забруднення середовища збудниками інфекційних і паразитарних хвороб.

Значні зміни навколишнього середовища внаслідок антропоген­ного впливу призводять до непередбачуваних наслідків у поведінці популяцій збудників і переносників небезпечних для людини і тварин хвороб. Збільшується кількість спалахів класичної чуми у свиней, ві­спи у овець, кліщового енцефаліту і геморрагічної лихоманки серед людей.

У ситуації, що склалася, поява СНІДу — це лише перша ланка в ланцюгу можливих епідемій невідомих раніше захворювань. Цитомегалавірус, що не представляв значної небезпеки ще кілька років тому, може стати головною загрозою у зв'язку з трансплантаціями органів і тканин, а також як опортуністична інфекція при СНІДі. Вельми небезпечні та­кож вірус лихоманки Чикунгунья, вірус геморрагічної лихоманки з нир­коподібним синдромом (вірус «Хантаан») та інші, знищення яких пов'я­зане із значними труднощами.

Отримані в останні роки дані дозволяють говорити про актуальність і багатогранність проблеми біобезпеки. Так, нова екологічна небезпека створюється у зв'язку з розвитком біотехнології і генної інженерії. При недотриманні санітарних норм можливе потрапляння з лабораторії або заводу у навколишнє природне середовище мікроорганізмів і біологіч­них речовин, що дуже шкідливо впливають на біотичні угруповання, здоров'я людини і його генофонд.

Крім генно-інженерних аспектів, серед актуальних питань біобезпеки, що мають важливе значення для збереження біорізноманіття, ви­діляють також:

· перенесення генетичної інформації від домашніх форм до диких видів;

· генетичний обмін між дикими видами і підвидами, у тому числі ризик генетичного забруднення генофонду рідкісних і зникаючих видів;

· генетичні і екологічні наслідки навмисної і ненавмисної інтроду­кції тварин і рослин.

===========
На сегодняшний день окна и двери ПВХ пользуются огромной популярностью. В этом нет ничего удивительного.  Светопрозрачные конструкции из ПВХ надежно защищают ваш дом от холода, кроме этого, они обладают прекрасной звукоизоляцией и привлекательным внешним видом. Современные технологии сделали уверенный шаг навстречу прогрессу и комфорту, именно поэтому все больше людей предпочитают окна пвх купить и установить у себя в домах.

Розділ сайту: