Біосфера

Біосфера (від грецьк. bios — життя і sphaira — куля) — сфера акти­вного життя, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. У біосфері живі організми (жива речови­на) і навколишнє середовище органічно пов'язані і взаємодіють один з одним, утворюючи цілісну динамічну систему. Термін «біосфера» введений в 1875 р. австрійським геологом Е. Зюссом. Вчення про біо­сферу як активну оболонку Землі, у якій сукупна діяльність живих організмів (у т. ч. людини) розглядається як геохімічний чинник пла­нетарного масштабу і значення, було розроблене видатним українсь­ким вченим В. І. Вернадським (1926).

Біосфера складається з живого, або біотичного, і неживого, або абіо­тичного, компонентів. Біотичний компонент — це сукупність усіх живих організмів (за Вернадським — «жива речовина»). Абіотичний компонент — поєднання енергії, води, певних хімічних елементів і інших неорганіч­них умов, у яких існують живі організми. Життя в біосфері залежить від потоку енергії і кругообігу речовин між біотичним і абіотичним компоне­нтами. Кругообіг речовин називається біогеохімічними циклами. Існу­вання цих циклів забезпечується енергією Сонця. Земля отримує від Сонця бл. 1,3-1024 калорій на рік. Бл. 40 % цієї енергії випромінюється назад у космос; 15 % поглинається атмосферою, Грунтом і водою; інша енергія — це видиме світло, первинне джерело енергії для всього життя на Землі.

Фотосинтез, хемосинтез, дихання і бродіння — це основні процеси, завдяки яким потік енергії проходить через організми. Перші два проце­си забезпечують синтез органічних речовин за рахунок енергії світла (фотосинтез) і окиснення неорганічних речовин (хемосинтез). Під час дихання і бродіння органічні речовини розщеплюються, а енергія, що міститься в них, використовується живими організмами, але в кінцево­му результаті переходить у тепло. Бродіння, на відміну від дихання, не потребує кисню. Наочне уявлення про шляхи проходження енергії да­ють харчові ланцюги. Кожна їх ланка — це певний трофічний рівень. Перший трофічний рівень займають автотрофи, або продуценти. Органі­зми другого трофічного рівня називаються первинними консументами, тре­тього — вторинними консументами і т. п. Продуценти — це рослини, цианобактерії (синьо-зелені «водорості») і деякі інші типи бактерій. Час­тина енергії, яка зв'язана продуцентами у процесі фотосинтезу, витрача­ється під час дихання, інша частина зберігається в клітинах і тканинах і доступна для консументів. Консументами (або гетеротрофами) називаються організми, які не здатні до фотосинтезу або хемосинтезу. До них відносяться тварини, гриби, велика частина бактерій і деякі рослини що втратили здатність до фотосинтезу. Проходження енергії через живу речовину можна уявити собі як шлях від світла до продуцентів, далі — до консументів, а від тих та інших — до тепла.

Американская компания CATERPILLAR (CAT, Катерпиллер) основана в 1925 году и до сих пор является одним из лидеров в своей отрасли по объему произведенной и реализованной продукции. Компания Caterpillar предлагает  двигатели caterpillar. В составе компании Caterpillar более 480 подразделений CAT, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах планеты.

Отже, енергетичний потік через живу речовину являє собою процес втрати накопиченої організмами енергії. Інший найважливіший аспект існування життя на Землі біогеохімічні цикли, до яких залучені вода і основні біогенні хімічні елементи. Всі цикли складаються з двох фаз: органічної і неорганічної. Послідовні переходи речовини з однієї фази в іншу здійснюються незлічен не число разів. Необхідною умовою існування всіх форм життя на плане ті є підтримка динамічної рівноваги між біотичним і абіотичним компо­нентами біосфери. Вплив людини на біосферу, що супроводиться погір­шенням якості води, вирубуванням лісів або викидом в атмосферу за­бруднюючих речовин, може створити загрозу для життя на Землі.

Розділ сайту: