хемосинтез

Біосфера

Біосфера (від грецьк. bios — життя і sphaira — куля) — сфера акти­вного життя, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. У біосфері живі організми (жива речови­на) і навколишнє середовище органічно пов'язані і взаємодіють один з одним, утворюючи цілісну динамічну систему. Термін «біосфера» введений в 1875 р. австрійським геологом Е. Зюссом. Вчення про біо­сферу як активну оболонку Землі, у якій сукупна діяльність живих організмів (у т. ч. людини) розглядається як геохімічний чинник пла­нетарного масштабу і значення, було розроблене видатним українсь­ким вченим В. І. Вернадським (1926).

Біосфера складається з живого, або біотичного, і неживого, або абіо­тичного, компонентів. Біотичний компонент — це сукупність усіх живих організмів (за Вернадським — «жива речовина»). Абіотичний компонент — поєднання енергії, води, певних хімічних елементів і інших неорганіч­них умов, у яких існують живі організми. Життя в біосфері залежить від . . . . .