Геодезія

Геодезія (грецьк. geodaisa, від ge — Земля і daio — ділю, розділяю) — наука про методи визначення форми і розмірів Землі або окремих її час тин. Це галузь прикладної математики, тісно пов'язана з геометрією, ма тематичним аналізом, класичною теорією потенціалу, математичною ста тистикою і обчислювальною математикою. У той же час це наука про вимірювання, яка розробляє засоби визначення відстаней, кутів і сили тяжіння за допомогою різних приладів. Основне завдання геодезії — створення системи координат і побудова опорних геодезичних сіток, що дозволяють визначити положення точок на земній поверхні. У цьому істотну роль відіграють вимірювання характеристик гравітаційного поля Землі, які пов'язують геодезію з геофізикою, що використовує гравіметричні дані для вивчення будови земних надр і геодинаміки.

Геодезичні роботи ведуться на трьох рівнях. По-перше, це планова зйомка на місцевості — визна чення положення точок на земній поверхні відносно місцевих опорних пунктів для складання топографічних карт, що використовуються, напри­клад, при будівництві дамб і доріг або складанні земельного кадастру. Наступний рівень включає проведення зйомок у масштабах усієї країни; при цьому площа і форма поверхні визначаються по відношенню до глобальної опорної сітки з урахуванням кривизни земної поверхні. Нарешті, до за вдань глобальної, або вищої, геодезії входить створення опорної сітки для всіх інших видів геодезичних робіт.

По ковру очень приятно и полезно ходить босиком - ноги всегда в тепле, мягкий ворс массирует ступни и амортизирует шаги, снижая нагрузку на позвоночник. Вашему вниманию недорогие ковры отменного качества от производителя. Огромнейший выбор.

Вища геодезія займається визначен ням конфігурації Землі, її положення в просторі і дослідженням її гравіта ційного поля. Останнє має особливо велике значення, оскільки всі геоде зичні вимірювання (за винятком відстаней) частково залежать від визначення напряму сили тяжіння (який збігається з напрямом прямовисної лінії). Геодезичні дані використовуються в картографії, навігації і землеко ристуванні, наприклад, для визначення зони затоплення після спорудження дамби, місцеположення бурових платформ на шельфі, точного місцезна ходження державних і різного роду адміністративних кордонів.

Ключові слова: 
Розділ сайту: