геодезія

Геодезія

Геодезія (грецьк. geodaisa, від ge — Земля і daio — ділю, розділяю) — наука про методи визначення форми і розмірів Землі або окремих її час тин. Це галузь прикладної математики, тісно пов'язана з геометрією, ма тематичним аналізом, класичною теорією потенціалу, математичною ста тистикою і обчислювальною математикою. У той же час це наука про вимірювання, яка розробляє засоби визначення відстаней, кутів і сили тяжіння за допомогою різних приладів. Основне завдання геодезії — створення системи координат і побудова опорних геодезичних сіток, що дозволяють визначити положення точок на земній поверхні. У цьому істотну роль відіграють вимірювання характеристик гравітаційного поля Землі, які пов'язують геодезію з геофізикою, що використовує гравіметричні дані для вивчення будови земних надр і геодинаміки.