Харчова промисловість

Харчова  промисловість —  сукупність  галузей,  які  виробляють  продукти 
харчування.
До  складу  галузі  входить  майже  40  галузей  і  виробництв,  асортимент  вироб-леної продукції включає понад 3000 найменувань.
До складу  харчової  промисловості входять  такі  галузі:  цукрова,  борош-номельна,  м’ясна,  молочна,  хлібопекарська,  маслоробна,  кондитерська, 
спиртова,  макаронна,  пивоварна,  рибна,  виноробна,  круп’яна,  консервна, 
тютюнова та ін.
Підприємства  харчової  промисловості  розташовані  по  території  України 
практично  повсюдно,  однак  при  їх  розміщенні  враховуються  особливості 
кожної  галузі.  Останнім  часом  зростає  кількість  підприємств  харчової  про-мисловості,  особливо  невеликих.  Вони  створюються  поблизу  джерел  сирови-ни, у колективних і фермерських господарствах.
Географія і фактори розміщення харчової промисловості:
— цукрова  (Лісостеп),  борошномельно-круп’яна  (Лісостеп  і  Степ),  олійно-жирова  (Степ,  південь  Лісостепу),  консервна  (Степ,  Крим,  захід  Лісостепу), 
виноробна  (Крим,  Закарпаття,  Степ),  рибна  (приморські  міста)  —  сировин-ний фактор;
— макаронна  і  хлібопекарська  (повсюдно),  кондитерська  (повсюдно),  мо-лочна (повсюдно) — споживчий;
— м’ясна (переважно великі міста) — сировинний і споживчий. 
Сьогодні  харчова  промисловість  посідає  одне  з  провідних  місць  в  еконо-міці  України:  частка  галузі  в  загальному  обсязі  промислового  виробництва 
досягає 18 % (друге місце після чорної металургії).
Зросла  конкурентоспроможність  українських  продуктів  харчування  на  вну-трішньому  і  зовнішньому  ринках.  Майже  95  %  продовольчих  товарів,  що  реалі-зуються на внутрішньому ринку, є продуктами вітчизняного виробництва.
Продовольчі  товари  з  України  експортуються  до  країн  СНД,  Балтії,  а  та-кож майже до 20 країн далекого зарубіжжя.
Харчова  галузь  посідає  перше  місце  за  обсягами  залучених  іноземних 
інвестицій.  До  неї  надійшло  близько  900  млн  дол.  США,  що  становить  19  % 
усіх іноземних інвестицій, вкладених у вітчизняну економіку.
Серед  основних  пріоритетів  державної  політики  у  сфері  харчової  про-мисловості  —  створення  сприятливих  умов  для  активізації  інноваційного 
розвитку  галузі,  прискорення  модернізації  її  матеріально-технічної  бази, 
впровадження  сучасних  технологій  та  широке  застосування  новітніх  науко-вих розробок.
 
***** Щебень - Этот неорганический материал добывают способом дробления горных пород, скал, валунов, гравия. Мелкие камушки имеют различную неровную форму и в зависимости от их размеров определяют фракцию щебня. От фракции зависит сфера применения этого материала. Крупный щебень украина применяют преимущественно для изготовления бетона, мелкий используют для заполнения различного рода полостей. Мы предлагаем все виды этого материала по доступной стоимости.
Ключові слова: 
Розділ сайту: