Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), або світовий банк

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР, International Bank of Reconstruction and Development) — спеціалізована установа OOH, між­державна валютно-фінансова організація. Членами є 166 держав (1992). Надає довгострокові кредити переважно країнам, що розвиваються. Ста­тутний капітал 115,7 млрд дол. США (середина 1980-хрр.).

Як і Міжнародний валютний фонд, він був утворений за рішенням Бреттон-Вудської конференції в липні 1944 р. Штаб-квартира банку розташовується у Вашингтоні, а його президентом за традицією є гро­мадянин США. Членство у Світовому банку відкрите для будь-якої країни, яка хоче стати одночасно і членом Міжнародного валютного фонду. Ресурси банку частково складаються з внесків його членів. Приблизно 90 % підписних капіталів утворюють гарантійний фонд виконання зобов'язань банку. Інші 10 % капіталів повинні бути вне­сені готівкою, 1 % — у доларах США або у золоті, а 9 % — у власних валютах країн, що підписалися. Частина капіталу, внесена в доларах США, вільно використовується МБРР, у той час як капітал у інших валютах може бути наданий в позику тільки за згодою членів банку, чия валюта буде використовуватися. Як правило, отримати таку згоду неважко. Головна частина коштів для видачі позик поступає від інве­сторів, діючих на світовому ринку капіталів. Вони купують облігації банку або беруть на себе частку в наданих ними позиках. У доповнен­ня до коштів, що отримуються шляхом запозичень, банк створює нові джерела кредитування з прибутків і повернення раніше виданих по­зик.

Спочатку позики МБРР надавалися урядам тих країн, які пост­раждали у Другій світовій війні. З завершенням післявоєнного відно­влення основною метою банку стало надання позик на проекти роз­витку урядам країн-членів і приватним підприємствам в менш розви­нених країнах. Перш ніж надати позику, банк вивчає обгрунтованість проекту і здатність країни заробляти валюту на погашення кредиту. Сфера операцій МБРР набагато ширша від простого кредитування. Одним з основних напрямів діяльності банку є надання країнам-членам технічної допомоги і консультацій. З цією метою банк направляє комісію в країну для вивчення її потреб і підготовки рекомендацій. Постійні експерти банку надають допомогу урядам в здійсненні про­грам економічного розвитку. У плануванні і здійсненні програм банк нерідко співпрацює з різними агентствами ООН, такий стиль.

Подібні проекти охо­плюють широкий спектр проблем — від вивчення робочої сили і по­треб виробничого навчання в Західній Африці до глобального дослі­дження можливостей водопостачання і технологій скидання стічних вод в сільській місцевості і на окраїнах урбанізованих районів. Усі позики надаються на комерційних умовах. Ставки відсотка по пози­ках базуються на поточній ринковій ставці по облігаціях банку з та­ким же терміном погашення. МБРР має рейтинг інституту з виключ­но низьким кредитним ризиком, що дозволяє йому отримувати пози­ки на кращих умовах, ніж могли б отримати країни-члени при прямих запозиченнях на ринку.

Розділ сайту: