Морський транспорт

Морський транспорт найбільшою мірою сприяв розвитку процесів інтернаціоналізації господарського життя країн і регіонів світу. Кон­центрація потоків різних вантажів у портах обумовила створення ве­ликих промислових виробництв (нафтопереробних, металургійних та інш.). За допомогою морського транспорту здійснюється переважна частина перевезень міжрегіональних торгових вантажів. Саме функ­ціонування морського транспорту спричинило встановлення міжна­родних правил судноплавства, його захисту і безпеки. Морський транспорт — найважливіша і невід'ємна частина світової транспорт­ної системи, що охоплює і об'єднує розділені морями і океанами час­тини світу. Його продуктивність істотно більша, ніж у інших видів транспорту. Вантажопідйомність морських суден значно перевершує можливості залізничних складів. Природні морські шляхи не вимага­ють особливих витрат на їх утримання. Кількість людей, зайнятих на транспортних засобах, незначна. У результаті собівартість перевезень вантажів морським транспортом була і залишається однією з найни­жчих на транспорті. Засоби морського транспорту під впливом НТР постійно удосконалюються: зростає вантажопідйомність суден, їхня швидкість, безпека, методи завантаження і розвантаження за раху­нок контейнерів та інших інновацій, спеціалізація за складом перевожуваних вантажів тощо. Тому тоннаж і вантажопідйомність світо­вого флоту збільшувалися повільніше, ніж його вантажообіг: зростаю­чий обсяг роботи морських перевезень забезпечується усе меншими сумарними потужностями флоту. На морський транспорт припадає понад 3/5 вантажообігу всіх видів транспорту. Незважаючи на конку­ренцію трубопровідного транспорту, кількість вантажів, що перево­зяться морем, і загальний вантажообіг продовжують зростати. Це зу­мовлено — спеціалізацією окремих країн, зростаючою в сфері матері­ального виробництва, особливо у видобутку і постачанні на експорт палива та інших видів сировинних товарів. Територіальний розрив між виробниками цих товарів та їх споживачами досягає 8—10 тис. км.

Склад торгового флоту визначається судами різного типу в залежності від характеру перевожуваних вантажів. Переважна їх частина (до 2/3) — масові продукти добувних (нафта, руда, вугілля), а також переробних (нафтопродукти, зріджені гази, метали) галузей, сільського господарст­ва (збіжжя). їхня роль у структурі світового торгового флоту залежить від мінливого попиту на вантажі в ринковій економіці сильних змін. Так, частка наливних суден (танкерів) у світовому торговому флоті у 1950 р. становила 41 %, у розпал видобутку і споживання дешевої нафти у 1970 р. досягала 55 %, а після всіх нафтових криз у 1995 р. впала до 32 %. Друга половина XX ст. характеризувалася міграцією ряду добувних та інших галузей промисловості з отриманням масової продукції (руди і концент­рати чорних і кольорових металів, вугілля) в Австралію, Південну Аме­рику, Африку.

Зросла спеціалізація міжнародна і деяких розвинених країн на виро­бництві і експортному постачанні масових видів продукції базових галу­зей промисловості (метали, мінеральні добрива, цемент), сільського го­сподарства (збіжжя), лісового (деревина). У 1995 р. морські перевезення руд, вугілля і зерна перевищили 1 млрд т. Це визначає високу частку суховантажів (балкерів) у світовому торговому флоті (до 37 % у 1995 p.). Значно збільшилося у світі виготовлення кінцевої продукції таких галу­зей обробної промисловості, як машинобудування, легка, харчова. Ве­личезні обсяги їх виробництва і асортименту виробів обумовили швидке зростання перевезень невеликих партій товарів високої вартості числен­ним замовникам в різних регіонах і країнах. Значно зросло міжнародне постачання комплектуючих виробів, особливо машинобудування, що стало новою рисою світового розподілу праці. Світове виробництво тіль­ки таких дорогих виробів тривалого користування, як автомобілі, ком­п'ютери, телевізори, радіоприймачі, холодильники і пральні машини, досягає 0,5 млрд шт. Зростання кількості таких вантажів обумовило ство­рення контейнерів для їх перевезень морським та іншими видами транс­порту. Процес контейнеризації перевезень істотно скоротив час на вантажно-розвантажувальні операції в спеціалізованих портах, підвищив схоронність вантажів. Комбінація морських і сухопутних контейнерних перевезень ще більше скоротила час доставки вантажів. Таку інновацію на транспорті оцінили як «контейнерну революцію». На судна для доста­вки генеральних вантажів в наш час припадає бл. 20 % загального тоннажу морського торгового флоту світу, з яких на частку суден-контейнеровозів — бл. 1/3. Проте вони перевозять до 40 % усіх цих вантажів.

В умовах ринкового господарства організація світового торгового флоту має специфічні особливості. Це видно з приписки суден до портів окремих країн. У 1995 р. Панама мала у своєму розпорядженні флот в 72 млн бр.-рег. т, Ліберія — 60, Греція — 30, Кіпр — 25 млн бр.-рег. т. Усі вони в більшій або меншій мірі тільки реєструють чужі судна і дають право плавати під своїм прапором, а це — 38 % усього світового тоннажу торго­вого флоту (політика «зручного» прапора для ухиляння від високих пода­тків). У першу десятку найбільших судновласників входять кілька вели­ких держав світу: Японія — 6-е місце (20 млн бр.-рег. т), КНР — 7-е місце (17), Росія — 8-е місце (15) і США — 10-е місце (13 млн бр.-рег. т). Зага­лом на 10 держав припадає 59 % тоннажу світового торгового флоту (по танкерах 65 %). Використання «зручного» прапора зумовило і розподіл флоту по регіонах світу: в 1995 р. найбільший тоннаж мала Західна Євро­па — 25 %, Азія — 23, Південна Америка — 23, Африка — 16 % світового (Східна Європа — 7, Північна Америка — 5 %). Зіставлення показників розвантаження суден в портах різних регіонів показує, що жоден з них не обслуговується повністю приписаними судами, особливо в Північній Америці. На них працює весь флот, що плаває під «зручними» прапора­ми цілого ряду країн.

Основні вантажопотоки на морському транспорті вже тривалий час обслуговували переважно регіони басейну Атлантичного океану, де схо­дилися морські траси з більшості регіонів світу. Потоки вантажів, що йшли по них, прямували головним чином у Західну Європу і Північну Америку. Однак з 70-х pp. XX ст., незважаючи на зростання трубопрові­дного та інших видів транспорту в Євразії, а також у Північній і Півден­ній Америках, перевезення морськими шляхами вантажів для окремих регіонів світу збільшується. У морських перевезеннях безперервно зрос­тає роль Тихого океану. Це чітко відбилося в зміні частки морських по­ртів окремих регіонів в обробці вантажів. Азіатські морські порти в 1990— 1995 pp. обробляли більше вантажів, ніж порти будь-якого іншого регіону світу. Істотні зміни сталися і в складі 10 провідних держав світу щодо вантажообігу морських портів. В їх числі вже 2/5 складають країни Азії. У 1950 р. серед провідних переважали держави Західної Європи, але до 1995 р. їх залишилося тільки чотири. Нові індустріальні країни Азії (Рес­публіка Корея, Індонезія, Сінгапур) увійшли в число перших, потіснив­ши держави Західної Європи. Збільшився вантажообіг морських портів в Австралії. Стабільна роль у вантажообігу морських портів великих мор­ських держав — США, Японії, Нідерландів, Великобританії. Через них проходять головні потоки найважливіших зовнішньоторгівельних ванта­жів, особливо палива і руд. їх безперервне надходження забезпечує нор­мальну роботу базових галузей промисловості (енергетики, металургії, нафтопереробки, хімії) в країнах Західної Європи, Азії, Північної Аме­рики. Спеціалізація ряду держав на видобутку і постачанні цих видів сировини обумовила створення нарівні з універсальними великих спеці­алізованих перті в з вивозу руди (Тубаран в Бразилії), вугілля (Річардс-Бей в ПАР), нафти, збіжжя і т.п. Зростання перевезень генеральних ва­нтажів форсувало появу спеціалізованих контейнерних портів. Більшість морських портів обробляє як зовнішньоторгівельні вантажі, так і внутрі­шні (наприклад, в каботажних перевезеннях).

===========
Наш интернет-магазин рад предложить Вашему вниманию копии элитных швейцарских наручных часов. В основном это копии часов, в которых использованы оригинальные швейцарские механизмы: ETA, Nouvelle Lemania, Frederic Piguet, что делает каждую копию швейцарских часов почти не отличимой от оригинальных швейцарских часов. Копии часов купить, найди свою копию часов. Во всех часах применяются только сапфировые стекла, также на все копии швейцарских часов, купленные в нашем часовом магазине, предоставляется гарантия до 2 лет.

Розділ сайту: