Північно-східний економічний район

Північно-східний економічний район
Пі в н іч н о - С х і д н и й  е ко н о-мічний  район  розташований 
на  північному  сході  України. 
Включає  території  Харківської, 
Полтавської  та  Сумської  облас-тей.  Площа  —  84 км2.  Населен-ня — 5,78 млн осіб.
Район  займає  вигідне  еконо-міко- географічне  положення: 
знаходиться  поблизу  потужних 
вуг іл ьн о - ме тал ург ійн их  б аз 
Донбасу  і  Придніпров’я,  має 
можливість  економічного  спів-робітництва з Росією.
Природні  умови  сприятливі 
для  розвитку  господарства.  Ре-льєф  рівнинний:  Придніпров-ська  низов ина,  Полтав ська 
рівнина,  на  північному  сході —  відроги  Середньоруської  височини.  Клімат 
помірно  континентальний  з жарким  літом  та  помірно  холодною  зимою.  Біль-ша  частина  території  багата  на  родючі  ґрунти  —  типові  чорноземи,  в Сумсь-кій області — сірі лісові та дерново-підзолисті ґрунти.
Територія  району  багата  на  корисні  копалини: паливні (природний  газ  та 
нафта), залізні руди, будівельна сировина.
93
Провідною  галуззю  економіки  району  є промисловість.  Найрозвинені-шими  є  машинобудування  і  металообробка.  Також  добре  розвинені  паливна 
промисловість,  електроенергетика,  легка  і  харчова  галузі,  хімічна,  нафтохі-мічна, промисловість будівельних матеріалів.
Машинобудування спеціалізується  на  виробництві  устаткування  для 
енергетики,  вугільної  та  залізорудної  промисловості,  чорної  металургії, 
транспортних  засобів,  сільськогосподарських  машин,  приладів  тощо.  Най-більшим  центром  машинобудування  є  Харків.  Тут  розташовані  підприємства 
літакобудування,  енергетичного  машинобудування,  локомотиво-,  тракторо-, 
верстатобудування, електроніки, виробництва приладів, інструментів.
У  Полтаві  й  Конотопі  розташоване  електротехнічне  машинобудування; 
в Кременчуку  —  виробництво  будівельно-шляхових  машин  і  вантажних 
автомобілей;  у  Сумах  —  електронних  мікроскопів;  в  Лубнах,  Сумах  та  Чугу-єві — верстатобудування.
Паливна  промисловість базується  як  на  місцевій  сировині  (нафті  та 
природному  газі),  так  і  на  привізному  вугіллі  Донбасу,  імпортних  нафті 
й газі.  В електроенергетиці  переважають  теплові  електростанції.  Найбільша 
з них  — Зміївська у Харківській області.
Хімічна  промисловість виробляє  мінеральні  добрива,  пластмаси,  хімічні 
реактиви,  кіно-  і  фотоматеріали,  лаки,  фарби,  лікарські  препарати.  Найбіль-шими центрами є Харків, Кременчук, Суми, Шостка, Лубни, Мерефа.
Досить  потужною  галуззю  району  є будівельна  індустрія.  Вона  виробляє 
цемент,  збірні  залізобетонні  вироби,  стінові  матеріали,  черепицю,  будівельну 
кераміку,  фаянс  тощо.  Цементна  промисловість  розвинута  в  Балаклії  (Хар-ківська  область).  Залізобетонні  конструкції  виробляють  у  Кременчуку,  ви-роби зі скла — у Полтаві й Мерефі (Харківська область).
Північно-Східний  район  має потужний  АПК.  Рослинництво розвинуте 
краще,  ніж  тваринництво.  Господарства  в  основному  спеціалізуються  на  ви-рощуванні  зернових  культур,  цукрових  буряків,  соняшнику.  Серед  зернових 
культур  виділяється  озима  пшениця.  Картоплю  та  овочі  вирощують  скрізь, 
найбільше  поблизу  великих  міст.  Тваринництво  в  цілому  має  молочно-м’ясний напрям. На південному сході розвинуте вівчарство.
Маючи  потужну  базу, харчова  промисловість району  за  обсягом  ви-робництва  поступається  лише  машинобудуванню.  Великі  цукрові  заводи 
працюють  у  Сумах,  Лохвиці,  Куп’янську.  Підприємства  маслосироробної 
промисловості розміщені в районі досить рівномірно.
У  районі  розвинуті  всі  види  транспорту,  за  виключенням  морського.  Про-відне  місце  належить залізничному  транспорту (у  Харківській  області —  ав-томобільному).
 
 
Розділ сайту: