економіко-географічний поділ України

Центральний економічний район

Центральний  економічний  район  роз-ташований  у  центральній  частині  України 
і  включає  Черкаську  та  Кіровоградську області.  Площа  —  45,5 км2.  Населення — 2,5 млн осіб.
Природні  умови  сприятливі  для  розви-тку  господарства.  Рельєф  рівнинний:  При-дніпровська  височина  і  Придніпровська 
низовина.  Клімат  помірно  континенталь-ний  з  теплим  літом,  м’якою  зимою.  Район 
добре  забезпечений  водними  ресурсами (річки  Дніпро,  Південний  Буг,  Інгулець, 
Рось  тощо;  Кременчуцьке,  Канівське  водо-сховища). Ґрунти родючі: опідзолені та типові чорноземи.
Покладів  корисних  копалин  порівняно  небагато.  Серед  паливних  ресурсів 
переважає  буре  вугілля  (Дніпровський  басейн),  родовища  торфу  в Черкаській 
області.  Великі  й  різноманітні  запаси  будівельного  і  декоративного  каміння.
Провідною  галуззю  господарства  є промисловість.  Галузі  спеціалізації: 

Столичний економічний район

Столичний  економічний  район  розташований  у  басейні  Дніпра  на  півночі 
країни.  Включає  Київську,  Чернігівську  та  Житомирську  області.  Площа — 
90,7 км2. Населення — 7,03 млн осіб. 
Район  має  одночасно  центральне  і  вигідне  прикордонне  економіко-гео-графічне положення.
Природні  умови  сприятливі  для  розвитку  господарства.  Переважає 
низовинний  рельєф  (Поліська  і  Придніпровська  низовини),  в  західній  та 
південно- західній  частинах, 
на  Придніпровській  височині 
й  Словечансько- Овруцькому 
кряжі,— горбисті рівнини.
Клімат  помірно  континен-тальний  з  теплим  та  вологим 
літом  і  відносно  м’якою  зимою. 

Північно-східний економічний район

Північно-східний економічний район
Пі в н іч н о - С х і д н и й  е ко н о-мічний  район  розташований 
на  північному  сході  України. 
Включає  території  Харківської, 
Полтавської  та  Сумської  облас-тей.  Площа  —  84 км2.  Населен-ня — 5,78 млн осіб.
Район  займає  вигідне  еконо-міко- географічне  положення: 
знаходиться  поблизу  потужних 
вуг іл ьн о - ме тал ург ійн их  б аз 
Донбасу  і  Придніпров’я,  має 
можливість  економічного  спів-робітництва з Росією.

Придніпровський економічний район

Придніпровський  економічний  район розташований  у  центральній  і південно-східній  частинах  країни.  Включає  Дніпро-петровську  і  Запорізьку  області.  Площа — 
59,1 км2. Населення — 5,44 млн осіб.
Район  має  сприятливі  природні  умови. 
Рельєф:  височини  —  Придніпровська  та 
Приазовська;  низовини  —  Придніпровська, 
Причорноморська.  Клімат  помірно  конти-нентальний,  у  південній  частині  досить  по-сушливий. Ґрунти: чорноземи звичайні.
Досить  різноманітні  природні  ресурси, окремі  з  яких  за  якістю  і  кількістю  мають 
світове  значення.  Головні  багатства  райо-ну — паливні  корисні  копалини та руди  різ-них  металів.  У  північній  частині  Дніпропе-тровської  області  знаходиться  Західний  Донбас  (західна  частина  Донецького кам’яновугільного  басейну),  а  у  південній  —  Дніпровський  буровугільний 
басейн.

Донецький економічний район

Донецький  економічний  район  розташований 
на  сході  й  південному  сході  України.  Включає 
Донецьку  і  Луганську  області.  Площа  —  53,2 км
Населення — 7,25 млн осіб*.
Район  має  сприятливі  природні  умови.  Ре-льєф:  височини  —  Донецька,  Приазовська,  від-роги  Середньоруської;  низовини  —  Придніпров-ська,  Причорноморська  (прибережна  смуга). 
Клімат  помірно  континентальний,  досить  сухий. 
Ґрунти: чорноземи звичайні.