Столичний економічний район

Столичний  економічний  район  розташований  у  басейні  Дніпра  на  півночі 
країни.  Включає  Київську,  Чернігівську  та  Житомирську  області.  Площа — 
90,7 км2. Населення — 7,03 млн осіб. 
Район  має  одночасно  центральне  і  вигідне  прикордонне  економіко-гео-графічне положення.
Природні  умови  сприятливі  для  розвитку  господарства.  Переважає 
низовинний  рельєф  (Поліська  і  Придніпровська  низовини),  в  західній  та 
південно- західній  частинах, 
на  Придніпровській  височині 
й  Словечансько- Овруцькому 
кряжі,— горбисті рівнини.
Клімат  помірно  континен-тальний  з  теплим  та  вологим 
літом  і  відносно  м’якою  зимою. 
Ґрунти  дерново-підзолисті,  сірі 
лісові,  на  півдні  —  чорноземи. 
Район  добре  забезпечений вод-ними  ресурсами.  Тут  зосередже-ні  значні лісові  ресурси.  Після 
катастрофи  на  Чорнобильській 
АЕС  у  1986  p.  природним  ресур-сам,  особливо  рекреаційним, 
лісовим  і  ґрунтовим,  завдано 
великої шкоди.
Серед  паливних  ресурсів  є  відносно  значні  родовища  нафти,  торфу,  бурого 
вугілля.  Серед  рудних  корисних  копалин  промислове  значення  мають  роз-сипні  титанові  руди.  Із  нерудних  корисних  копалин  переважає  будівельна 
сировина: граніт, лабрадорит, габро, доломіт, крейда.
Провідною  галуззю  економіки  є промисловість.  Галузі  спеціалізації:  ма-шинобудування, хімічна, легка і харчова промисловість.
Паливно-енергетичний  комплекс Столичного  району  працює  в  основному 
на  привізних  кам’яному  вугіллі,  природному  газі  й  нафтопродуктах.  Енер-гетика  представлена  Трипільською  ДРЕС,  кількома  ТЕЦ  та  Київськими  ГЕС 
і ГАЕС на Дніпрі.
Машинобудування виробляє  понад  25 %  валової  продукції  промисловості. 
У  районі  випускають  будівельно-шляхові  й  транспортні  машини,  розвинуті 
сільськогосподарське  і  транспортне  машинобудування,  виробництво  облад-нання  для  харчової  і  хімічної  промисловості,  точне  і  неметаломістке  машино-будування.  Головні  центри  —  Київ,  Житомир,  Біла  Церква,  Ніжин,  Фастів, Коростень, Чернігів.
Підприємства хімічної  промисловості виробляють  хімічні  волокна,  пласт-маси,  гумотехнічні  вироби,  лаки,  фарби,  товари  побутової  хімії.  Головні  цент-ри — Житомир, Київ, Чернігів, Бровари, Прилуки, Біла Церква.
На  місцевій  і  привізній  сировині  працює лісовиробничий  комплекс.  Ви-робляють  пиломатеріали,  паркет,  папір,  меблі.  Головні  центри:  Київ,  Жито-мир, Бровари, Обухів, Малин, Коростень.
Центри виробництва  будівельних  матеріалів розташовані  в  Білій  Церкві, Борисполі,  Києві,  Малині,  Ірпіні,  Житомирі.  Там  виробляють  залізобетонні 
вироби,  цеглу,  асфальт.  У  районі  сформувався  найпотужнішій  у  країні  комп-лекс  скляної  і  порцеляно-фаянсової  промисловості.  Скляна  промисловість 
дістала  найбільшого  розвитку  у  Києві,  порцеляно-фаянсова  —  у  Житомир-ській області.
Найважливішими  галузями харчової  промисловості є  цукрова,  молочна, м’ясо-молочна,  борошномельна,  круп’яна,  хлібопекарська,  кондитерська, 
плодоовочева,  спиртова.  Підприємства  харчової  промисловості  розміщені у  великих  і  середніх  містах:  Бердичеві,  Києві,  Чернігові,  Житомирі,  При-луках, Білій Церкві, Ніжині.
Легка  промисловість представлена:  текстильною  (Житомир,  Коростень, Новгород-Сіверський,  Київ,  Чернігів,  Дарниця),  швейною  (Київ,  Житомир,  Бер-дичів,  Коростень),  шкіряно-взуттєвою  (Київ,  Прилуки,  Біла  Церква,  Чернігів). 
Народні художні промисли розвинуті в Богуславі, Ніжині, Прилуках.
У  сільському  господарстві  за  обсягами  продукції тваринництво зрівняло-ся  з рослинництвом.  Тваринництво  Столичного  району  має  м’ясо-молочний 
напрям.  Найінтенсивніше  воно  розвинуте  поблизу  Києва  та  обласних  цен-трів.  Вирощують  зернові,  технічні  та  кормові  культури.  На  півночі  району 
переважають  посіви  жита  і  гречки.  На  півдні  —  озимої  пшениці  і  кукуру-дзи.  З-поміж  технічних  культур  провідна  роль  належить  цукровим  бурякам 
і  льону.  За  виробництвом  картоплі  Чернігівська  область  посідає  перше  місце в країні.
Добре  розвинуті всі  види  транспорту.  Район  відрізняється  великою  густо-тою  шляхів  сполучення.  Особливе  місце  належить  повітряному  транспорту. 
Київ — найбільший вузол повітряних сполучень країни.
Розділ сайту: