Придніпровський економічний район

Придніпровський  економічний  район розташований  у  центральній  і південно-східній  частинах  країни.  Включає  Дніпро-петровську  і  Запорізьку  області.  Площа — 
59,1 км2. Населення — 5,44 млн осіб.
Район  має  сприятливі  природні  умови. 
Рельєф:  височини  —  Придніпровська  та 
Приазовська;  низовини  —  Придніпровська, 
Причорноморська.  Клімат  помірно  конти-нентальний,  у  південній  частині  досить  по-сушливий. Ґрунти: чорноземи звичайні.
Досить  різноманітні  природні  ресурси, окремі  з  яких  за  якістю  і  кількістю  мають 
світове  значення.  Головні  багатства  райо-ну — паливні  корисні  копалини та руди  різ-них  металів.  У  північній  частині  Дніпропе-тровської  області  знаходиться  Західний  Донбас  (західна  частина  Донецького кам’яновугільного  басейну),  а  у  південній  —  Дніпровський  буровугільний 
басейн.
На  території  району  розташовуються  найбільші  в  Україні  родовища  заліз-ної  руди  (Криворізький  басейн  та  Білозерський  район),  а  також  манганової 
руди  (Нікопольський  басейн),  крім  цього  видобуваються  руди  різних  металів, 
зокрема  нікелевих.  Район  багатий  на  будівельну  сировину:  вапняки,  глини, 
каоліни.
Провідною  галуззю  економіки  є промисловість. Галузі  спеціалізації:  чор-на  металургія,  машинобудування  та  металообробка,  хімічна  промисловість 
та електроенергетика.
Найбільш  розвиненою  галуззю  промисловості  є чорна  металургія.  За  ви-робництвом  чорних  металів  район  посідає  перше  місце  в  Україні.  Тут  виник 
цикл  виробництв,  що  складається  з  видобування  коксівного  вугілля  (Захід-ний  Донбас),  залізної  і  марганцевої  руд,  нерудної  сировини,  виробництва 
коксу,  вогнетривів,  чавуну,  сталі,  сплавів,  прокату.  На  території  району 
розташовані  чотири  з  п’яти  вузлів  чорної  металургії  України,  що  входять  до 
Придніпровського  металургійного  району  (Дніпропетровський,  Запорізький, 
Нікопольський  та  Криворізький).  Найбільшими  підприємствами  є  металур-гійні  комбінати  «Криворіжсталь»,  «Запоріжсталь»,  електросталеплавиль-ний комбінат «Дніпроспецсталь» тощо.
У  комплексі  з  чорною  металургією  розвивається коксохімія.  Основними 
її  центрами  є  Дніпропетровськ,  Кривий  Ріг,  Дніпродзержинськ,  Запоріжжя, 
Новомосковськ, Нікополь.
Кольорова  металургія представлена  виробництвом  алюмінію,  магнію  та 
титану (Запоріжжя).
Машинобудування і  металообробка  поступається  тільки  чорній  мета-лургії.  Провідну  роль  відіграє  важке  металомістке  машинобудування.  Мета-лургійне  і  гірничо-шахтне  устаткування  виробляють  у  Дніпропетровську, 
Кривому  Розі,  Марганці,  електротехнічне  —  у  Запоріжжі,  Бердянську, 
будівельно-шляхове  —  у  Бердянську,  Дніпропетровську,  Нікополі.  Тран-спортне  машинобудування  зосереджено  в  Дніпродзержинську  і  Запоріжжі, 
виробництво металоконструкцій — у Кривому Розі та Дніпропетровську.
Підприємств хімічної  промисловості в  районі  порівняно  небагато,  але  їх 
продукція  значна  за  обсягом.  Головні  центри:  Дніпропетровськ,  Дніпродзер-жинськ та Кривий Ріг.
У  Придніпровському  районі  розвинена  будівельна  індустрія,  розвиткові 
якої сприяє потужна сировинна база.
Природні  умови  району  сприяють  розвиткові  агропромислового  комплек-су. Рослинництво переважає  над  тваринництвом.  У  рослинництві  переважа-ють  зернові  (близько  50 %  посівних  площ,  більша  частина  яких  припадає  на 
озиму  пшеницю).  Провідні  технічні  культури:  соняшник,  цукрові  буряки. 
Поблизу  великих  міст  — приміське  господарство.  Провідну  роль  у тваринни-цтві  відіграє  молочно-м’ясне  скотарство.  Досить  розвиненими  є свинарство, 
птахівництво,  вівчарство.  В  Азовському  морі  та  водосховищах  Дніпра  лов-лять рибу.
Район  має  добре  розвинений транспортний  комплекс.  Перше  місце 
належить  залізничному  транспорту.  У  внутрішньообласних  перевезеннях 
першість  належить  автомобільному  транспорту.  Велике  значення  мають 
річковий  і  морський  транспорт.  У  різних  напрямах  область  перетинають 
трубопроводи (переважно газопроводи).
 
***** Игровой компьютер сегодня - это полноценный комплекс комплектующих, которые дополняют друг друга. В настоящем игровом компьютере должно быть все сбалансировано, каждая деталь должна выполнять свою задачу, что в совокупности даёт оптимизированную и мощную игровую систему, которая готова к любой схватке! Сможет ли любитель игр и профессиональный Геймер увидеть всю эту красоту, которая была задумана изначально создателями игр, зависит от класса компьютерной игровой системы. У на вы можете купить игровой компьютер оптимальной сборки по вашим желаниям.
Розділ сайту: