Природокористування

Природокористування —  сфера суспільно-виробничої діяльності, направленої на задоволення потреб людства за допомогою природних ресурсів. Виділяють раціональне і нераціональне природокористування. Нераціональне природокористування — це система природокористуван­ня, при якій у великих кількостях і не повністю використовуються лег­кодоступні природні ресурси, що призводить до швидкого виснаження ресурсів. У цьому випадку виробляється велика кількість відходів і силь­но забруднюється навколишнє середовище.

Нераціональне природоко­ристування характерне для господарства, що розвивається шляхом но­вого будівництва, освоєння нових земель, використання природних ре­сурсів, збільшення числа працюючих. Таке господарство приносить спо­чатку непогані результати при порівняно низькому науково-технічному рівні виробництва, але швидко призводить до зменшення природних і трудових ресурсів.

Раціональне природокористування — це система при­родокористування, при якій досить повно використовуються природні ресурси, що добуваються, забезпечується відновлення природних ре­сурсів, повно і багато разів використовуються відходи виробництва (тоб­то організоване безвідходне виробництво), що дозволяє значно зменши­ти забруднення навколишнього середовища.

Раціональне природокори­стування характерне для інтенсивного господарства, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу і хорошої організації праці при високій її продуктивності. Прикладом раціонального природокористування може бути безвідходне виробництво, в якому повністю використо­вуються відходи, внаслідок чого знижується витрата сировини і зводить­ся до мінімуму забруднення навколишнього середовища.

http://www.kazntu.kz - Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева (КазНТУ). Лучший Техничесский университет в Казахстане.

Одним з видів безвідходного виробництва є багаторазове використання в технологічно­му процесі води, взятої з річок, озер, бурових свердловин. Використана вода очищується і знову бере участь у виробничому процесі.

Розділ сайту: