Рибальство

Рибальство — ловлення риби як промисел або різновид відпочинку. Промислове рибальство здавна було і досі залишається одним з основ­них видів діяльності людей, завдяки якому значна частина населення Землі забезпечується продуктами харчування. Аматорське рибальство, а саме вудіння риби у вільний від основної праці час, є свого роду полю­ванням або спортивним захопленням.

Донедавна вважалося, що рибні запаси у Світовому океані невичер­пні, і зменшення чисельності або раптові зникнення деяких видів риб пояснювалися їх переміщеннями в невідомі райони. Однак незабаром з'ясувалося, що справжньою причиною зникнення риб є надмірне їх ловлення. Тому заради підтримки максимального рівня улову в районах рибного промислу стали застосовуватися міжнародні заходи щодо їх збе­реження. Проблеми регулювання рибальства вельми складні.

Підраху­вати запаси риби, ракоподібних і молюсків надзвичайно важко. Багато видів риб нерестяться у водах одних країн, а ловляться під час міграції через води зовсім інших країн, при цьому між першими і другими домо­вленість про однаковість заходів регулювання або недостатньо чітка, або взагалі відсутня. Мало що відоме (або взагалі немає ніяких уявлень) про багато чинників навколишнього середовища, від яких залежить відтво­рювання риби, зростання її кількості, міграція і замор. Навіть визначен­ня допустимого улову якогось конкретного виду риби вимагає довготри­валих і дуже трудомістких пошуків розв'язання надзвичайно складних завдань.

Конкуренція в експлуатації водних ресурсів призвела до змен­шення чисельності багатьох видів риб, особливо у внутрішніх водойми­щах. Згубно позначилися на умовах життя риб відведення вод в іригацій­них цілях; забруднення річок і озер відходами промислових підприємств і стічними водами; замулення річок внаслідок ерозії грунту; зміна природних режимів течії через перекриття річок дамбами. Риби дуже чутливі до зміни умов навколишнього середовища, тому цілі популяції можуть бути знищені через незначні зміни хімічного складу води, концентрації газів у ній, її температури, загального об'єму і навіть швидкості течії.

Миссией Madena является окружение наших клиентов красотой и элегантностью, предлагая выбор уникальных товаров. Мы стремимся обеспечить чувство исключительности, сочетая качество и очарование в каждом изделии Madena. Эксклюзивные подарки от madena теперь и в России

Діяльність щодо найбільш повного використання світових рибних ресур­сів скеровується відділенням рибальства Продовольчої і сільськогоспо­дарської організації ООН, завданням якої є організація допомоги різним країнам у захисті і розвитку їх рибних ресурсів.