Система розселення на території України

Система  розселення —  це  система  населених  пунктів  певної  території 
з різнобічними  зв’язками  між  ними.
З-поміж  населених  пунктів  розрізняють  міста,  селища  міського  типу, 
робітничі  та  курортні  селища,  села.  Основним  чинником,  що  дає  змогу  від-різнити  міський  населений  пункт  від  сільського,  є  кількість  населення,  що 
працює  поза  сферою  сільського  господарства.  Крім  того,  в  місті  інший,  ніж 
у селі, характер забудови.
Місто —  це  населений  пункт,  у  якому  мешкає  не  менш  як  12  тис.  осіб  за 
умови, що 85 % з них — робітники і службовці.
Селища  міського  типу та робітничі  селища —  це  населені  пункти,  де  мешкає 
не  менш  як  3  тис.  осіб  за  умови,  що  у  сільському  господарстві  зайнято  не  біль-ше  15 %  населення. Курортними вважають  селища,  в яких  мешкає  не  менше 
2 тис.  постійних  жителів,  а  кількість  людей,  що  приїздять  сюди  на  відпочинок 
щороку,  становить  не  менше  половини  постійних  мешканців.  Велика  кількість 
курортних селищ розташована в Передкарпатті, Закарпатті, а також у Криму.
Мешканці  міст,  селищ  міського  типу,  робітничих  і  курортних  селищ  вва-жаються  міським  населенням,  а  ті,  що  живуть  в  інших  населених  пунктах 
(села,  хутори),  —  сільським.  Кількість  міських  жителів  в  Україні  постійно 
зростає.  Процес  зростання  кількості  міст,  збільшення  частки  міського  насе-лення  називають урбанізацією.  Рівень  урбанізації  в  Україні  становить  69 %. 
Найвищій  рівень  урбанізації  спостерігається  в  Донецький  області.  Значний 
рівень — у Луганський та Дніпропетровський областях.
В  Україні  налічується  454  міста.  Залежно  від  кількості  населення  вони  поді-ляються  на:  малі  (до  50  тис.  осіб),  середні  (50—100  тис.),  великі  (100—500 тис.), 
дуже великі (500—1000 тис.), міста-мільйонери (понад 1 млн осіб).
Міст-мільйонерів в  Україні  п’ять:  Київ,  Харків,  Дніпропетровськ,  До-нецьк, Одеса.
Частина  великих  і  найбільших  міст  разом  із  прилеглими  до  них  містами 
та селищами різного типу утворюють агломерації.
Агломерації —  це  зони  близько  розташованих  міст  із  різними  зв’язками 
і  високою  густотою  населення.  В  Україні  налічується  19  агломерацій.  Най-більші  з  них:  Київська,  Харківська,  Донецько-Макіївська,  Горлівсько-Єна-кіївська, Дніпропетровсько-Дніпродзержинська.
 
 
Сільське  населення становить 31 % загальної  кількості  населення  Украї-ни.  Сільське  населення  мешкає  в  різних  за  кількістю  населення  селах:  малих 
(до  500  осіб),  середніх  (до  1000  осіб),  великих  (понад  1000  осіб).  В  Україні 
налічується понад 29 тис. сіл.
Три  чверті  усього  сільського  населення  мешкає  у  середніх  і  великих  селах. 
Такі  села  вважаються  найбільш  перспективними  в  Україні.  Кількість  сіль-ського  населення  на  території  країни  в  сучасних  умовах  різко  зменшується 
внаслідок від’ємного природного приросту і відтоку молоді в міста.
Найвища  густота  сільського  населення  у  Чернівецькій,  Івано-Франків-ській  і  Закарпатській  областях.  У  Поліссі  переважають  невеликі  села,  у  Лі-состепу  середні  та  великі,  на  півдні  України  —  великі.  На  високогір’ї  Карпат 
розкидані окремі садиби.

 

Розділ сайту: