Соціальна інфраструктур

Соціальна  інфраструктура (сфера  послуг)  —  сукупність  галузей  госпо-дарства,  що  обслуговують  населення,  надаючи  різноманітні  матеріальні  та 
духовні  послуги.  Від  рівня  розвитку  соціальної  інфраструктури  залежить 
продуктивність  праці,  збільшення  вільного  часу,  підвищення  кваліфікації, 
забезпечення всебічного і гармонійного розвитку населення. 
Сферу  послуг  можна  поділити  на  два  комплекси: соціально-побутовий і соці-ально-культурний.  В  умовах  командної  економіки  фінансування  сфери  послуг 
здійснювалося  за  залишковим  принципом,  що  зумовило  виникнення  багатьох 
проблем  у  суспільстві.  Із  переходом  до  ринкового  господарювання  відбувається 
ряд позитивних зрушень у розвитку цієї важливої галузі України.
 
 
Житлово-комунальне  господарство задовольняє  потреби  населення  у  житлі 
та  забезпечує  належний  стан  приміщень.  В  Україні  гострою  залишається  проб-лема нестачі житла. Краще забезпечені житлом жителі великих міст. 
Ринкові  форми  господарювання  сприяють  не  тільки  активному  будівни-цтву, але й підвищенню якісного рівня житла.
Позитивні  зрушення  спостерігаються  в  галузях побутового  обслугову-вання,  торгівлі,  громадського  харчування  і  зв’язку,  що  також  пояснюється 
переходом  на  ринкові  відносини  і  масовою  приватизацією.  Збільшується 
кількість  магазинів,  кафе,  ресторанів,  підприємств  по  ремонту  побутової 
техніки та наданню різноманітних послуг.
До закладів  освіти належать  насамперед  середні  загальноосвітні  денні, 
вечірні  і  заочні  школи.  Розвинена  мережа  гімназій  і  ліцеїв,  у  тому  числі  при-ватних.  До  мережі  навчальних  закладів  належать  також  позашкільні:  будинки 
школярів,  станції  юних  натуралістів,  техніків,  дитячі  спортивні  школи  тощо.
Заклади  культури:  бібліотеки,  музичні  та   художні   школи,  школи  мистецтв, 
театри,  музеї,  кінотеатри  —  сконцентровані  переважно  у  великих  містах  —  Киє-ві, Львові, Харкові, Донецьку, Одесі, містах Автономної Республіки Крим.
У сфері  охорони  здоров’я,  відпочинку  і  фізичної  культури  діють  як  держав-ні,  так  і  приватні  заклади.  Найбільша  кількість  лікарів  усіх  спеціальностей 
зосереджена  в  Києві  й  Автономній  Республіці  Крим.  У Сумській,  Чернігів-ській, Житомирській областях ці показники майже вдвічі нижчі.
Важливе  місце  у  соціальній  інфраструктурі  посідає рекреаційне  господар-ство —  сукупність  установ  і  закладів,  що  задовольняють  потреби  населення 
у лікуванні,  оздоровленні  та  відпочинку.  Рекреаційне  господарство  представ-лене  санаторіями,  курортами,  пансіонатами,  будинками  і базами  відпочинку 
тощо.  Розвиток  цієї  сфери  відбувається  на  основі  використання  рекреаційних 
ресурсів  (морських,  гірських  районів,  лісів,  джерел  мінеральних  вод,  ліку-вальних  грязей  тощо).  Найбільше  рекреаційних  установ  у  Криму,  Карпатах, 
на узбережжі Чорного й Азовського морів.
В  Україні  багато  культурно-історичних  пам’ятників  у  стародавніх  міс-тах — Львові, Чернігові, Києві тощо.
На  сьогодні  сфера  послуг  в  Україні  має  суттєві  недоліки  і  потребує  вдоскона-лення.  Побутове  обслуговування,  заклади  освіти,  охорони  здоров’я  та  культури 
не  мають  достатньої  матеріальної  бази.  Необхідне  створення  нової  сучасної  мере-жі  послуг  як  у  великих  містах,  так  і  в  інших  населених  пунктах  України.  Світо-вий  досвід  свідчить,  що  ринкова  модель  господарювання  забезпечує  необхідні 
умови для успішного розвитку галузей соціальної інфраструктури

 

Розділ сайту: