сфера послуг

Соціальна інфраструктур

Соціальна  інфраструктура (сфера  послуг)  —  сукупність  галузей  госпо-дарства,  що  обслуговують  населення,  надаючи  різноманітні  матеріальні  та 
духовні  послуги.  Від  рівня  розвитку  соціальної  інфраструктури  залежить 
продуктивність  праці,  збільшення  вільного  часу,  підвищення  кваліфікації, 
забезпечення всебічного і гармонійного розвитку населення. 
Сферу  послуг  можна  поділити  на  два  комплекси: соціально-побутовий і соці-ально-культурний.  В  умовах  командної  економіки  фінансування  сфери  послуг 
здійснювалося  за  залишковим  принципом,  що  зумовило  виникнення  багатьох 
проблем  у  суспільстві.  Із  переходом  до  ринкового  господарювання  відбувається 
ряд позитивних зрушень у розвитку цієї важливої галузі України.