Сучасні демографічні процеси в Україні

Для характеристики соціально-економічного розвитку країни надзвичай-
но важливі знання про кількість її населення, його розміщення. Ці питання
вивчає наука демографія.
Загальна кількість населення в Україні у 2004 році становила близько
47,4 млн осіб. За цим показником Україна посідає п’яте місце в Європі (після
Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії). Проте наша країна посту-
пається багатьом європейським країнам за темпами приросту населення.
Розрізняють природний і механічний приріст. Природний приріст насе-
лення — різниця між кількістю людей, які народились (народжуваністю),
і тими, що померли (смертністю), на 1000 жителів. Механічний приріст — це
збільшення або зменшення кількості населення за рахунок міграції (пере-
міщення).
Темпи відтворення населення в Україні завжди були невисокими. А си-
туацію останнього десятиліття вчені вважають катастрофічною. Народжу-
ваність зменшилась у 1,5 разу і майже на стільки ж збільшилась смертність.
Внаслідок цього спостерігається від’ємний приріст населення, який у 1998 р.
становив –6 (у сільській місцевості — –8) осіб на 1000 жителів.
Динаміка кількісного складу населення України
 
 
З 1994 року активізувалися еміграційні процеси. Щороку Україну залиша-
ють понад 100 тис. осіб, які шукають кращої долі в Ізраїлі, США, Німеччині,
Австралії, Росії та інших країнах.
Великим лихом для населення України стала загальна екологічна криза,
що склалася внаслідок Чорнобильської катастрофи і ще більше загострилася
на тлі економічних негараздів останніх років. Особливо великих втрат за-
знало сільське населення. На початку 1998 р. вперше в сільській місцевості
України кількість померлих перевищила кількість народжених. Так поча-
лася криза в українському селі, що в останні роки набула сталого характеру.
Сотні малих сіл обезлюділи у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Жито-
мирській та інших областях.
Має певні особливості і вікова структура населення: помітна тенденція
до його старіння. Так, у 2004 р. кількість мешканців України пенсійного віку
становила близько 22 % загальної кількості населення. У статевій струк-
турі переважають жінки.
 
Ключові слова: 
Розділ сайту: