деградація навколишнього середовища

Деградація навколишнього середовища

Деградація навколишнього середовища — це процес, внаслідок якого знижується здатність екосистем підтримувати стабільність якості життя. Екосистема у загальних рисах може бути визначена як взаємодія живих організмів з їх оточенням. Результати такої взаємодії на суходолі — це зазвичай стійкі угруповання, тобто сукупності тварин і рослин, пов'яза­них один з одним, а також з ресурсами Грунту, води і повітря. Галузь науки, що вивчає функціонування екосистем, називається екологією.

Природа екосистемних взаємодій варіюється від чисто фізичних, таких, як вплив вітру і дощів, до біохімічних, до яких можна віднести, напри­клад, забезпечення метаболічних потреб різних організмів або розкла­дання органічних залишків, що повертає в середовище ті або інші хімічні елементи у формі, придатній для повторного використання. Якщо під впливом певних чинників ці взаємодії стають незбалансованими, то змі­нюються внутрішні зв'язки в екосистемі, і її здатність забезпечувати іс­нування різноманітних організмів може значно зменшитися. Найчасті­ша причина деградації навколишнього середовища — це діяльність лю­дини.