Ґрунт

Ґрунтоутворення

Ґрунт утворюється внаслідок диференціації поверхневого відкла­дення на горизонти Ґрунтового профілю, тобто відбувається розвиток системи, що все більше ускладнюється. Спочатку характер ґрунту визначають ґрунтоутворюючі породи і мінерали. При відсутності води помітних змін у системі не відбувається, тоді як надходження води зумовлює зміни, що призводять до формування ґрунтового профілю. Вода не тільки взаємодіє з гірськими породами і мінералами, але й впливає на розвиток організмів. Рослини, що мають надземні і підзе­мні органи, є зв'язуючою ланкою між ґрунтом і атмосферою. Ґрунто­утворення передбачає зміну розмірів часток, що складають грунт (ме­ханічного складу), збагачення органічною речовиною, міграцію еле­ментів у вигляді розчинів (вилужування), суспензій і накопичення в деяких шарах вимитих речовин.