міраж

Міраж

Міражі — оптичний ефект, що зумовлений заломленням світла при проходженні через шари повітря різної густини і виражається у виник­ненні уявного зображення. Віддалені об'єкти при цьому можуть вияви­тися піднятими або опущеними відносно їх дійсного положення, а також можуть набути неправильних, фантастичних форм. Міражі нерідко спо­стерігаються в умовах жаркого клімату, наприклад, над піщаними рів­нинами. Звичайні нижні міражі, коли віддалена, майже рівна поверхня пустелі набуває вигляду відкритої води, особливо якщо дивитися з неве­ликого пагорба або просто знаходитися вище шару нагрітого повітря. Подібна ілюзія виникає також на нагрітій асфальтованій дорозі, яка да­леко попереду виглядає як водна поверхня.

Насправді ця поверхня є відображенням неба. Нижче від рівня очей у цій «воді» можуть з'явитися об'єкти, як правило, перевернуті. Над на­грітою поверхнею суходолу формується «легкий листковий пиріг», при­чому найближчий до землі шар — найбільш нагрітий і настільки розрі­джений, що світлові хвилі, проходячи через нього, спотворюються, оскі­льки швидкість їх поширення змінюється в залежності від густини сере­довища. Верхні міражі . . . . .