психрометр

Измерение влажности воздуха

В приземных условиях влажность воздуха определяется всего удобнее психрометрическим методом, т. е. по показаниям двух термометров — с сухим и со смоченным резервуаром (сухого и смоченного). Испарение воды с поверхности смоченного термо­метра понижает его температуру по сравнению с температурой сухого термометра; понижение это тем больше, чем больше дефицит влажности. По разности температур сухого и смочен­ного термометров вычисляют упругость пара и относительную влажность воздуха. Для практических расчетов служат спе­циальные психрометрические таблицы. Величины упругости на­сыщения в психрометрических таблицах всегда даются для плоской поверхности пресной воды. Для отрицательных темпе­ратур дополнительно даются соответствующие значения отно­сительно льда. Пара термометров — с сухим и со смоченным резервуаром — называется психрометром. Психрометр помещается в метеороло­гической будке, причем резервуар одного из термометров по­стоянно поддерживается в смоченном состоянии (он обвязан батистом, конец которого опущен в стаканчик с водой). Для экспедиционных и микроклиматических наблюдений приме­няется аспирационный психрометр Ассмана, в котором резер­вуары термометров помещены в никелированные металлические трубки; при наблюдениях принудительная вентиляция пропу­скает сквозь трубки поток воздуха, обдувающий термометры. Один из термометров увлажняется перед самым наблюдением.

Метеорологічні прилади

Метеорологічні прилади призначені як для безпосередніх термінових вимірювань (термометр чи барометр для вимірювання температури або тиску), так і для безперервної реєстрації тих же елементів у часі, — як правило, у вигляді графіка або кривої (термограф, барограф). Нижче характеризуються тільки прилади для термінових вимірювань, але май­же всі вони існують також і у вигляді самописців.

Рідинні скляні термометри. У метеорологічних термометрах найчастіше використовується здатність рідини, що знаходиться у скляній колбі, до розширення і стиснення. Зазвичай скляна капілярна трубка закінчується кулястим розширенням, яке служить резервуаром для рідини. Чутливість такого термометра знаходиться у зворотній залежності від площі попереч­ного перетину капіляра і в прямій — від об'єму резервуара і від різниці коефіцієнтів розширення даної рідини і скла. Тому чутливі метеорологічні термометри мають великі резервуари і тонкі трубки, а рідини, що викори­стовуються в них, із збільшенням температури розширюються значно шви­дше, ніж скло. Вибір рідини для термометра залежить від діапазону темпе­ратур, що вимірюються. Ртуть використовується для . . . . .