Забруднення грунтів

Поверхневі шари ґрунтів легко забруднюються. Великі концентрації в грунті різних хімічних сполук — токсикантів згубно впливають на жит­тєдіяльність ґрунтових організмів. При цьому втрачається здатність Гру­нту до самоочищення від хвороботворних та інших небажаних мікроор­ганізмів, що здатні викликати важкі наслідки для людини, рослинного і тваринного світу. Наприклад, у надто забруднених грунтах збудники тифу і паратифу можуть зберігатися півтора року, тоді як у незабруднених — лише на протязі двох-трьох діб.

Основні забруднювачі ґрунту:

1) пестициди (отрутохімікати);

2) мінеральні добрива;

3) відходи виробництва;

4) газодимові викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

5) нафта і нафтопродукти.

У світі щорічно виробляється понад І млн т пестицидів. Тільки в Росії використовується понад 100 індивідуальних пестицидів при загальному річному обсязі їх виробництва 100 тис. т. Світове виробництво пестицидів неухильно зростає. У наш час вплив пестицидів на здоров'я населення вчені прирівнюють до впливу на людину радіоактивних речовин. Досто­вірно встановлено, що при застосуванні пестицидів поруч з деяким збі­льшенням урожайності відмічається зростання видового складу шкідни­ків, погіршуються харчові якості і збереження продукції, втрачається природна родючість тощо. Переважна більшість пестицидів потрапляє у довкілля (воду, повітря).

Пестициди викликають глибокі зміни всієї екосистеми, впливаючи на усі живі організми, у той час як людина використовує їх для знищення дуже обмеженої кількості видів організмів. У результаті спостерігається інтоксикація великої кількості інших біологічних видів (корисних ко­мах, птахів) аж до їхнього зникнення. До того ж людина намагається використати значно більше пестицидів, ніж це необхідно, і ще більше загострює проблему.

Серед пестицидів найбільш небезпечні, стійкі хлорорганічні сполуки (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), які можуть зберігатися в грунтах протягом багатьох років, і навіть малі їх концентрації внаслідок біологічного накопичення можуть стати небезпечними для життя організмів. Але і в малих концент­раціях пестициди придушують імунну систему організму, а в більш висо­ких концентраціях мають виражені мутагенні і канцерогенні властивості. Попадаючи в організм людини, пестициди можуть викликати не тільки швидке зростання злоякісних новоутворень, але і вражати організм гене­тично, що може представляти серйозну небезпеку для здоров'я майбутніх поколінь. Ось чому застосування найбільш небезпечного з них — ДДТ у ряді країн заборонено. Таким чином, можна з упевненістю констатувати, що загальна екологічна шкода від використання забруднюючих грунт пе­стицидів у багато разів перевищує користь від їх застосування. Вплив пе­стицидів виявляється вельми негативним не тільки для людини, але і для всієї фауни і флори. Пестициди здатні проникати в рослини із забруднено­го грунту через кореневу систему, нагромаджуватися в біомасі і згодом заражати харчовий ланцюг. При розпиленні пестицидів спостерігається значна інтоксикація птахів. Забруднення грунтів пестицидами викликає не тільки інтоксикацію людини і тварин, але й веде до істотного порушен­ня відтворюючих функцій. З тривалим застосуванням пестицидів зв'язу­ють також розвиток стійких рас шкідників і появу нових шкідливих орга­нізмів, природні вороги яких були знищені.

Ґрунти забруднюються і мінеральними добривами, якщо їх викорис­товують у непомірних кількостях, втрачають при виробництві, транспо­ртуванні і зберіганні. З азотних, суперфосфатних та інших типів добрив у грунт у великих кількостях мігрують нітрати, сульфати, хлориди тощо. З усієї кількості азотних добрив, що застосовуються в США, поглина­ється рослинами близько 80 %, а в середньому по країні — лише 50 %. Це призводить до порушення біогеохімічного кругообігу азоту, фосфору і деяких інших елементів. Останнім часом виявлено ще один несприятли­вий аспект непомірного споживання мінеральних добрив і, насамперед, нітратів. Велика кількість нітратів знижує вміст кисню в грунті, а це сприяє підвищеному виділенню в атмосферу двох «парникових» газів — окису азоту і метану. Нітрати небезпечні і для людини. Так, при надхо­дженні нітратів у людський організм в концентрації понад 50 мг/л відмі­чається їх прямий загальнотоксичний вплив.

До значного забруднення грунтів призводять й відходи виробництва. Так, у Росії щорічно утворюється понад 1 млрд. т промислових відходів, з них понад 50 млн.т особливо токсичних. Величезні площі земель зайняті звалищами, які інтенсивно забруднюють ґрунти, а їхня здібність до самоочищенння, як відомо, обмежена.

Величезну шкоду нормальному функціонуванню грунтів завдають газодимові викиди промислових підприємств. Ґрунт має здатність накопичувати вельми небезпечні для здоров'я людини забруднюючі речо­вини, наприклад, важкі метали. Поблизу ртутного комбінату вміст рту­ті в грунті через газодимові викиди може підвищуватися до концентра­цій, що в сотні разів перевищують допустимі.

Однією з серйозних екологічних проблем стає забруднення земель нафтою і нафтопродуктами у нафтодобувних і нафтопереробних райо­нах. Причини забруднення — аварії на нафтопроводах, недосконалість технології нафтовидобутку, аварійні і технологічні викиди тощо. В ре­зультаті, наприклад, в окремих районах Тюменської і Томської областей Росії концентрації нафтових вуглеводнів в ґрунтах перевищують фонові значення у 150—250 разів. На Тюменській Півночі площі оленячих пасо­вищ зменшилися на 12,5 %, тобто на 6 млн га, замазученими стали 30 тис. га. У Західному Сибіру виявлено понад 20 тис. га, забруднених нафтою з товщиною шару не менш як 5 см.

==========
Компания "РАСТО" имеет большой опыт проведения техосмотров грузовых и легковых автопарков. Провести техосмотр одного автомобиля или автопарка в несколько тысяч автомобилей не составит для нас никакого труда. Наша фирма всегда готова оказать содействие вашей компании в прохождении техосмотр для юридических лиц. Транспортное средство может стоять на учёте и фактически находиться в любом регионе

Розділ сайту: