Забруднення води та повітря

Забруднення води — це зміни хімічного і фізичного стану або біологіч­них характеристик води, що обмежують подальше її вживання. При усіх типах водокористування змінюються або фізичний стан (наприклад, при нагріванні), або хімічний склад води — при надходженні забруднюючих речовин, які діляться на дві основні групи: ті, що згодом змінюються у водному середовищі і ті, що залишаються в ній незмінними. До першої групи відносяться органічні компоненти побутових стоків і велика час­тина промислових, наприклад відходи целюлозно-паперових підприємств. Другу групу складають багато неорганічних солей, наприклад сульфат натрію, який використовується як барвник в текстильній промисловос­ті, і неактивні органічні речовини типу пестицидів.

Забруднення повітря — це будь-яка небажана зміна складу земної ат­мосфери внаслідок надходження до неї різних газів, водяної пари і твердих часток (під впливом природних процесів або внаслідок діяльності люди­ни). Приблизно 10 % забруднювачів потрапляють в атмосферу внаслідок таких природних процесів, як, наприклад, вулканічні виверження, які супроводжуються викидами в атмосферу попелу, розпилених кислот і ба­гатьох отруйних газів. Крім того, основними джерелами сірки в атмосфері служать бризки морської води і рослинні залишки, що розкладаються. Також треба відмітити лісові пожежі, внаслідок яких утворюються щільні клуби диму, що охоплюють значні площі, і пилові бурі. Дерева і чагарники виділяють багато летких органічних сполук (ЛOC), створюючих блакит­ний серпанок, який закриває велику частину гір Блу-Рідж в США (в пе­рекладі «блакитний хребет»). Присутні в повітрі мікроорганізми (пилок, плісеневі гриби, бактерії, віруси) викликають у багатьох людей приступи алергії та інфекційні захворювання. Інші 90 % забруднювачів мають ан­тропогенне походження. Основними їх джерелами є: спалення викопного палива на електростанціях (викиди диму) і в двигунах автомобілів; вироб­ничі процеси, не пов'язані зі спаленням палива, але які призводять до забруднення атмосфери, — наприклад, внаслідок ерозії грунтів, видобут­ку вугілля відкритим способом, вибухових робіт і витоку ЛOC через клапа­ни, стики труб на нафтоперегінних і хімічних заводах і з реакторів; збері­гання твердих відходів, а також різноманітні змішані джерела.

Забруднюючі речовини, потрапляючи в атмосферу, переносяться на великі відстані від джерела, а потім повертаються на земну поверхню у вигляді твердих часток, крапель або хімічних сполук, розчинених в атмо­сферних опадах. Хімічні сполуки, джерело яких знаходиться на рівні зем­лі, швидко змішуються з повітрям нижніх шарів атмосфери (тропосфери). Вони називаються первинними забруднюючими речовинами. Деякі з них вступають в хімічні реакції з іншими забруднювачами або з основними компонентами повітря (киснем, азотом і водяною парою), утворюючи по­вторні забруднюючі речовини. В результаті спостерігаються такі явища, як фотохімічний смог, кислотні дощі і утворення озону в приземному шарі атмосфери. Джерелом енергії для цих реакцій служить сонячна радіація. Повторні забруднювачі — фотохімічні окиснювачі і кислоти, що містяться в атмосфері, — становлять головну небезпеку для здоров'я людини і глоба­льних змін навколишнього середовища.

===========
Камский автомобильный завод – это крупнейшее предприятие, специализирующееся на производстве дизельных грузовых автомобилей и двигателей. Успешная продажа КАМАЗов и всех комплектующих запчастей к нему осуществляется с 1976 года. Компания «КАМАЗ» по состоянию на 2012 год занимает 16 место в мире по изготовлению тяжелых грузовых машин, основное производство которых расположено в Набережных Челнах. Это предприятие успешно развивается и в наши дни, оно имеет широкую сеть реализации своей продукции, поэтому купить камаз 55111 продажа сегодня можно достаточно просто.

Розділ сайту: