Міжнародні економічні відносини

До міжнародних економічних відносин (МЕВ) можна віднести світо­ву (міжнародну) торгівлю, міжнародні кредитно-фінансові відносини, міжнародну виробничу співпрацю, міжнародні науково-технічні зв'яз­ки, надання міжнародних послуг.

Світова торгівля — найстаріша і найтрадиційніша форма зовнішніх економічних зв'язків, що зберегла своє значення до наших днів. У той же час вона є і однією з найбільш динамічних сфер світового господарс­тва. За темпами зростання світова торгівля випереджає і промислове виробництво, і ВВП. Для структури світової торгівлі характерне знижен­ня частки палива, сировини і продовольства і підвищення частки гото­вих виробів, що випускаються обробною промисловістю. Це сприяє по­глибленню МГРП. Географічний розподіл світової торгівлі такий: голо­вний регіон світової торгівлі — Західна Європа, потім йдуть Азія (в осно­вному завдяки Японії), Північна Америка (США займають перше місце у світі за обсягом зовнішньоторгівельного обороту). Частка у світовому товарообороті Латинської Америки, Африки, Австралії і країн СНД поки що дуже мала. Головною всесвітньою організацією, регулюючою питан­ня світової торгівлі, є Всесвітня торгова організація (ВТО).

Міжнародні кредитно-фінансові відносини — більш молода форма М ЕВ, в ній виділяють два напрями — міжнародні позики і кредити і прямі зарубіжні капіталовкладення. У кінці 80-х років сумарний обсяг прямих зарубіжних капіталовкладень перевищив 1 трлн дол. До Другої світової війни головними експортерами капіталу були країни-метрополії (Вели­кобританія, Франція, Нідерланди, Бельгія), а направлявся він переваж­но в їхні колонії і напівколонії, де вкладався в добувну промисловість і плантаційне господарство. З початком НТР внески стали направлятися насамперед в обробну промисловість і в сферу послуг, причому 75 % прямих зарубіжних капіталовкладень здійснюється між економічно роз­виненими країнами, лише 15 % припадає на інвестиції цих країн в країни, що розвиваються, і 5 % — на країни Східної Європи і СНД. До початку 90-х років у світі склалися три головних центри кредитно-фінансової діяльності: Японія, США і Західна Європа.

Міжнародна виробнича співпраця включає такі поняття, як міжнарод­на спеціалізація і кооперація: предметна спеціалізація, подетальна спе­ціалізація, спільне виробництво продукції, співпраця в галузі капіталь­ного будівництва, спільні підприємства.

Науково-технічні зв'язки. Ця форма міжнародних економічних від­носин з'явилася переважно завдяки НТР і розвитку міждержавної спе­ціалізації. Науково-технічні зв'язки можуть здійснюватися на комерцій­ній і некомерційній основі і виражатися в обміні або купівлі-продажу (трансферті) науково-технічних знань, а також у здійсненні спільних проектів і розробок. Першість у цьому виді МЕВ належить економічно розвиненим країнам Заходу.

Надання міжнародних послуг по вартості займає 1/5 світового експо­рту. 20—30 років тому ця форма переважно охоплювала транспортні по­слуги, що надаються багатьма морськими державами. У наш час все більше розповсюджуються послуги в сфері інформації і телекомунікації. Основна торгівля послугами відбувається на ринку, утвореному еконо­мічно розвиненими країнами Заходу, на них припадає майже 90 % світо­вого експорту і 80 % світового імпорту послуг. Однією з форм обміну послугами є міжнародний туризм.

==========
Остеохондроз шейного отдела позвоночника поражает межпозвоночные диски в шейной области. Недавно считалось, что от такого заболевания страдают лишь пожилые люди, одна сегодня болезнь распространена и у молодежи. Среди ее причин – избыточный вес, нарушение осанки, спинные травмы, стрессы, сидячий образ жизни и т.д. Лечение при шейном остеохондрозе усложняется из-за особенностей строения шейного отдела, характеризующимся плотным расположением позвонков и немассивной их структурой. Среди симптомов заболевания – ноющая боль в области шеи, головные боли и давление. Часто болезнь может протекать бессимптомно, поэтому очень важно своевременное лечение остеохондроза шейного позвоночника.

Розділ сайту: