світова торгівля

Структура світової торгівлі

У міжнародній торгівлі провідну роль відіграють промислово роз­винені країни Північної Америки і Західної Європи, Японія, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія і Південна Африка. На ці країни припадає значна частина світового виробництва товарів і послуг і велика части­на випуску товарів масового виробництва. Бл. 80 % експорту з проми­слово розвинених країн йде на ринки інших промислово розвинених країн; понад 70 % експорту з країн, що розвиваються, також поступає на ринки розвинених країн. Дуже великі країни задовольняють знач­ну частину своїх потреб за рахунок внутрішнього виробництва; обсяг зовнішньої торгівлі в порівнянні з обсягом виробництва у США і кра­їнах колишнього СРСР невеликий. Однак США відчутно впливає на світову торгівлю у зв'язку з величезним обсягом виробництва товарів і послуг.

Міжнародні економічні відносини

До міжнародних економічних відносин (МЕВ) можна віднести світо­ву (міжнародну) торгівлю, міжнародні кредитно-фінансові відносини, міжнародну виробничу співпрацю, міжнародні науково-технічні зв'яз­ки, надання міжнародних послуг.

Світова торгівля — найстаріша і найтрадиційніша форма зовнішніх економічних зв'язків, що зберегла своє значення до наших днів. У той же час вона є і однією з найбільш динамічних сфер світового господарс­тва. За темпами зростання світова торгівля випереджає і промислове виробництво, і ВВП. Для структури світової торгівлі характерне знижен­ня частки палива, сировини і продовольства і підвищення частки гото­вих виробів, що випускаються обробною промисловістю. Це сприяє по­глибленню МГРП. Географічний розподіл світової торгівлі такий: голо­вний регіон світової торгівлі — Західна Європа, потім йдуть Азія (в осно­вному завдяки Японії), Північна Америка (США займають перше місце у світі за обсягом зовнішньоторгівельного обороту). Частка у світовому товарообороті Латинської Америки, Африки, Австралії і країн СНД поки що дуже мала. Головною всесвітньою організацією, регулюючою питан­ня світової торгівлі, є Всесвітня торгова організація (ВТО).