Нуково-технічна революція ( НТР )

Розвиток людської цивілізації пов'язаний з науково-технічним про­гресом. Виділяються окремі періоди швидкої і глибокої зміни продукти­вних сил. Даний процес заснований на перетворенні науки в безпосере­дню продуктивну силу суспільства. Такі періоди називаються науково-технічними революціями (НТР). Початок сучасної НТР відносять до се­редини XX ст. Як правило, виділяють 4 головні риси сучасної НТР. По-перше, це універсальність, оскільки ця революція охоплює практично всі галузі народного господарства і торкається всіх сфер людської діяль­ності. З сучасною НТР асоціюються такі поняття, як комп'ютер, косміч­ний корабель, реактивний літак, АЕС, телевізор і т.п. Друга риса НТР — це бурхливий розвиток науки і техніки. Дистанція від фундаментального відкриття до застосування його в практичній діяльності різко скоротила­ся. З моменту відкриття принципу фотографування до першого фотозні­мка пройшло 102 роки, а для лазера цей період скоротився до 5 років. Третя риса НТР — це зміна ролі людини в процесі виробництва. У проце­сі НТР підвищуються вимоги до рівня кваліфікації трудових ресурсів. У цих умовах збільшується частка розумової праці. Четвертою особливіс­тю сучасної НТР є те, що вона зародилася в роки Другої світової війни як військово-технічна революція і продовжувала багато в чому залишатися такою протягом усього післявоєнного періоду.

Сучасна НТР є складною системою, що включає чотири взаємодіючі частини: 1) науку; 2) техніку і технологію; 3) виробництво; 4) управління.

Наука в епоху НТР є дуже складним комплексом знань. Це велика сфера людської діяльності, в якій у всьому світі зайнято 5,5 млн людей. Особливо зріс зв'язок науки з виробництвом, яке стає все більш наукоємким, тобто підвищується рівень витрат на наукові дослідження у ви­робництві тієї або іншої продукції. В економічно розвинених країнах витрати на науку становлять 2—3 % ВВП, а в тих, що розвиваються, — це частки відсотка. В умовах НТР розвиток техніки і технології відбуваєть­ся двома шляхами — еволюційним і революційним. Еволюційний шлях проявляється в постійному вдосконаленні техніки і технології, а також у збільшенні потужності продуктивності машин і обладнання, в зростанні вантажопідйомності транспортних засобів і т.п. Так, на початку 50-х ро­ків найбільший морський танкер вміщав 50 тис. т нафти. У 70-ті роки почали будувати супертанкери вантажопідйомністю 500 тис. т і більше. Революційний шлях є основним шляхом розвитку техніки і технології в епоху НТР. Цей шлях полягає в переході до принципово нової техніки і технології. Наприклад, виробництво електронної техніки. Невипадково «другу хвилю» НТР, яка почалася у 70-х роках, часто іменують «мікроелектронною революцією». Велике значення має і перехід до новітніх техно­логій. Нарівні з традиційними шляхами вдосконалення виробництва (ме­ханізація, хімізація, електрифікація) інтенсивно розвиваються новітні на­прями виробництва, в яких можна виділити 6 головних напрямів:

1) електронізація, тобто насичення всіх сфер діяльності електронно-обчислювальною технікою;

2) комплексна автоматизація або впровадження робототехніки і ство­рення гнучких виробничих систем, заводів-автоматів;

3) перебудова енергетичного господарства, заснована на енергозбе­реженні, вдосконаленні структури паливно-енергетичного балансу, ви­користанні нових джерел енергії;

4) виробництво принципово нових матеріалів, таких як композицій­ні, напівпровідникові, керамічні матеріали, оптичне волокно, берилій, літій, титан;

5) прискорений розвиток біотехнології;

6) космізація і виникнення аерокосмічної промисловості, що сприя­ло появі нових машин, приладів, сплавів.

Сучасний етап НТР характеризується новими вимогами до управ­ління. У період інформаційної революції, який переживає сучасне людс­тво, почався перехід від звичайної (паперової) до електронної (комп'ю­терної) інформації. Випуск різної інформаційної техніки став однією з новітніх наукоємких галузей промисловості. У цій ситуації велике зна­чення має інформатика — наука про збір, обробку і використання інфо­рмації.

===========
Карбонат кальция (углекислый кальций) — неорганическое химическое соединение, соль угольной кислоты и кальция. Химическая формула — ~\mathsf{CaCO_3}. В природе встречается в виде минералов — кальцита, арагонита и ватерита, является главной составной частью известняка, мрамора, мела, входит в состав скорлупы яиц. Нерастворим в воде и этаноле. Карбонат кальция, состоящий преимущественно из раковин морских животных и их обломков называется ракушечником (ракушняком). Входящие в состав карбонат кальция вещества способны хотя и в малых количествах, но растворяться в воде, а также медленно разлагаться на углекислый газ и соответствующие основания; первый процесс - важнейший фактор образования карстовых пещер, второй, происходящий на больших глубинах под действием глубинного тепла земли, даёт источник газа для минеральных вод.

Розділ сайту: