науково-технічна революція

Нуково-технічна революція ( НТР )

Розвиток людської цивілізації пов'язаний з науково-технічним про­гресом. Виділяються окремі періоди швидкої і глибокої зміни продукти­вних сил. Даний процес заснований на перетворенні науки в безпосере­дню продуктивну силу суспільства. Такі періоди називаються науково-технічними революціями (НТР). Початок сучасної НТР відносять до се­редини XX ст. Як правило, виділяють 4 головні риси сучасної НТР. По-перше, це універсальність, оскільки ця революція охоплює практично всі галузі народного господарства і торкається всіх сфер людської діяль­ності. З сучасною НТР асоціюються такі поняття, як комп'ютер, косміч­ний корабель, реактивний літак, АЕС, телевізор і т.п. Друга риса НТР — це бурхливий розвиток науки і техніки. Дистанція від фундаментального відкриття до застосування його в практичній діяльності різко скоротила­ся. З моменту відкриття принципу фотографування до першого фотозні­мка пройшло 102 роки, а для лазера цей період скоротився до 5 років. Третя риса НТР — це зміна ролі людини в процесі виробництва. У проце­сі НТР підвищуються вимоги до рівня кваліфікації трудових ресурсів. У цих умовах збільшується частка розумової праці. Четвертою особливіс­тю сучасної НТР є те, що вона зародилася в роки Другої світової війни як військово-технічна революція і продовжувала багато в чому залишатися такою протягом усього післявоєнного періоду.