Склад і структура світового господарства

Галузева структура господарства — це сукупність його частин (галу­зей і підгалузей), що історично склалася внаслідок суспільного розподі­лу праці. Вона вимірюється у відносних показниках і виражається часткою окремих галузей і підгалузей у загальному обсязі усього виробниц­тва (по вартості). Про галузеву структуру господарства можна судити і по структурі зайнятості економічно активного населення. Виділяється 3 рі­вні галузевої структури: макроструктура, мезоструктура і мікрострукту­ра. Науково-технічна революція значним чином вплинула на структуру світового господарства, і це можна розглянути на прикладі кожного з рівнів. Макроструктура відбиває найбільші економічні пропорції: між виробничою і невиробничою сферами, між промисловістю, будівницт­вом, сільським господарством, транспортом і т. п. Саме ці пропорції ви­значають, до якого типу буде віднесена країна: до аграрного, індустріа­льного або постіндустріального. Якщо до промислових переворотів XVIII—XIX ст. у світовому господарстві переважала аграрна структура, то з другої половини XIX ст. почала складатися індустріальна структура. Під впливом НТР почала складатися постіндустріальна (або інформа­ційна) структура, для якої характерна зміна пропорції між виробничою і невиробничою сферами на користь останньої. У економічно розвинених країнах процес підвищення питомої ваги промисловості поступається місцем скороченню її для абсолютної кількості зайнятих у матеріально­му виробництві загалом. Одночасно відбувається зростання нематеріа­льної сфери — сфери послуг, науки, культури; число зайнятих в ній починає перевищувати число зайнятих у виробничій сфері. За кількістю зайнятих у невиробничій сфері лідирують США (2/3 всіх зайнятих).

НТР викликала великі прогресивні зміни в структурі матеріального виробництва. Вони виявилися передусім у зміні співвідношення між про­мисловістю і сільським господарством на користь першого. Це виклика­но тим, що від розвитку промисловості залежить зростання продуктив­ності праці у всіх інших галузях господарства, а також підвищення інте­нсивності сільського господарства, що набуває все більш індустріально­го характеру. Зниження частки сільського господарства в структурі гос­подарства відбувається насамперед в економічно розвинених країнах. НТР в цій галузі призвела до збільшення продуктивності праці, скоро­чення числа зайнятих в сільському господарстві, формування агробізне­су. Мезоструктура матеріального виробництва відображає основні про­порції, що складаються всередині промисловості, сільського господарс­тва тощо. Так, наприклад, у структурі сільського господарства зміни від­буваються повільніше, ніж у промисловості, але помітно, що зростає ча­стка тваринництва (в економічно розвинених країнах воно дає 3/4 вало­вої продукції галузі), в рослинництві збільшується роль технічних і кор­мових культур, овочів, фруктів. У структурі світової промисловості під впливом НТР відбувається поступове зростання частки обробних галу­зей і зміна частки добувних галузей, що пов'язано із зменшенням міст­кості виробництва, зростанням частки синтетичної сировини. Але зага­льносвітові тенденції і показники приховують значні відмінності між економічно розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. Мікрогалузева структура відображає зміни, що відбуваються в окремих видах виробництва, передусім промислового. На перший план все більше ви­ходять новітні наукоємні види машинобудування і хімічної промислово­сті, такі як виробництво комп'ютерної техніки, засобів автомобілізації, аерокосмічної, лазерної техніки, обладнання для атомної енергетики і т. п. В структурі світового матеріального виробництва також намітилася тенденція до утворення міжгалузевих комплексів.

===========
Компания «Инстройтехком-Центр» является крупнейшим поставщиком б/у вилочных погрузчиков. Мы предлагаем Вам б\у погрузчики различных производителей, от бюджетных марок до техники премиум-сегмента. Вы можете выбрать наиболее подходящие Вам погрузчики бу с наработкой, который сохраняет свою производительность и надежность, но доступен по самой выгодной цене.

Розділ сайту: