склад і структура світового господарства

Склад і структура світового господарства

Галузева структура господарства — це сукупність його частин (галу­зей і підгалузей), що історично склалася внаслідок суспільного розподі­лу праці. Вона вимірюється у відносних показниках і виражається часткою окремих галузей і підгалузей у загальному обсязі усього виробниц­тва (по вартості). Про галузеву структуру господарства можна судити і по структурі зайнятості економічно активного населення. Виділяється 3 рі­вні галузевої структури: макроструктура, мезоструктура і мікрострукту­ра. Науково-технічна революція значним чином вплинула на структуру світового господарства, і це можна розглянути на прикладі кожного з рівнів. Макроструктура відбиває найбільші економічні пропорції: між виробничою і невиробничою сферами, між промисловістю, будівницт­вом, сільським господарством, транспортом і т. п. Саме ці пропорції ви­значають, до якого типу буде віднесена країна: до аграрного, індустріа­льного або постіндустріального. Якщо до промислових переворотів XVIII—XIX ст. у світовому господарстві переважала аграрна структура, то з другої половини XIX ст. почала складатися індустріальна структура. Під впливом НТР почала складатися постіндустріальна (або інформа­ційна) структура, для якої характерна зміна пропорції між виробничою і невиробничою сферами на користь останньої. У економічно розвинених країнах процес підвищення питомої ваги промисловості поступається місцем скороченню її для абсолютної кількості зайнятих у матеріально­му виробництві загалом. Одночасно відбувається зростання нематеріа­льної сфери — сфери послуг, науки, культури; число зайнятих в ній починає перевищувати число зайнятих у виробничій сфері. За кількістю зайнятих у невиробничій сфері лідирують США (2/3 всіх зайнятих).