антропогенні впливи

Антропогенні впливи на ліси та інші рослинні угруповання

Для характеристики нинішнього стану рослинного покриву і насам­перед лісових екосистем усе частіше використовується термін деграда­ція. Ліси раніше за інші компоненти природного середовища зазнали негативного впливу діяльності людини. Деградація лісів служить одним з виявів глобальних змін, що відбуваються на Землі.

Вплив людини на ліси і взагалі на весь рослинний світ може бути прямим і непрямим. До прямого впливу відносяться:

· суцільна вирубка лісів;

· лісові пожежі і випалення рослинності;

· знищення лісів і рослинності під час створення господарської інфраструктури;

· негативний вплив туризму, що посилюється.

Непрямий вплив — це зміна умов існування внаслідок антропоген­ного забруднення повітря, води, застосування пестицидів і мінеральних добрив. Певне значення має також проникнення в рослинні угрупован­ня чужих видів рослин (інтродуцентів).