географія населення

Географія населення

Географія населення — галузь соціально-економічної географії, що вивчає розміщення і територіальну організацію населення, його міс­це: в процесі суспільного виробництва і у взаємодії суспільства з при­родним оточенням.

Географія населення розглядає в територіальному аспекті комплекс проблем, пов'язаних з населенням; його чисель­ність, структуру, природний і механічний рух, розселення і його тери­торіальні форми.