Samsung Galaxy S2

Географічні дослідження на території України

До середини XVIII століття свідчення про природу України надавали

мандрівники і літописці. Перші письмові відомості про території України

є джерелами не тільки географічних, але й історичних знань. Цінні геогра-

фічні відомості містяться у праці «Історія» давньогрецького вченого Геродо-

та. В ній вказуються тодішні назви річок і місцевостей на території України.

Подібні відомості наводять у своїх працях і давньоримські вчені Страбон,

Клавдій Птоломей, Пліній Старший. У Київському літописі 1187 року

вперше згадується географічна назва нашої землі — Україна.