Залізничний транспорт

Залізничний транспорт залишається переважно внутрішньоконти­нентальним видом транспорту і обслуговує перевезення держав, що зна­ходяться в регіоні. Там він має значення міжнародного виду транспорту. Однак і в межах одного регіону залізниці не завжди утворюють єдину систему, передусім через різну ширину колії. Західна Європа має, крім держав Піренейського півострова і Фінляндії, єдину колію, у Північній Америці така ж колія. На території колишнього СРСР історично склала­ся більш широка колія, а в інших частинах Східної Європи вона відпові­дає західноєвропейській. В інших регіонах світу, навіть у межах однієї держави, залізниці мають різні колії. Загалом на західноєвропейську колію припадає до 3/4 довжини доріг світу. Єдину транспортну систему заліз­ниці утворюють лише в Північній Америці і переважній частині Західної Європи (включаючи частину держав Східної Європи). Росія і держави, що входили до складу СРСР, утворюють свою самостійну систему заліз­ниць вже внаслідок особливої ширини колії. Великі відмінності є й у масштабах електрифікації залізниць: загалом в Європі вона набагато перевершує Північну Америку. Однак і в Європі далеко не всі напрями електрифіковані, а на електрифікованих діють різні стандарти (постій­ний, змінний струм). Розрізняються параметри вантажних вагонів, що використовуються, цистерн, вага складів тощо. У Північній Америці і Західній Європі всі держави пов'язані з загальнорегіональною мережею (після споруди підводного тунеля під Ла-Маншем до неї приєдналася і Великобританія, а Скандинавські країни мають зв'язок за допомогою залізничних поромів, мостів і тунелів). Західна Європа через Східну Єв­ропу має виходи в Китай і В'єтнам по дорогах з різними коліями. Інших міжрегіональних єдиних залізничних зв'язків немає. Проекти прокла­дання підводних тунелів з Європи в Африку, а з Росії через Берингову протоку в США поки не мають реальної основи.

Залізнична мережа регіонів світу, яка формувалася протягом майже двох століть, поки що не привела до створення єдиної наземної транспо­ртної системи, яка могла б забезпечити безперервні світові господарські зв'язки. Сучасна роль залізниць в окремих регіонах світу відображена в різниці вантажо- і пасажирообігу. Вона залежить від багатьох чинників (наприклад, довжина ліній, величина території, чисельність населення, економічний потенціал). Північна Америка, Східна Європа і Азія вико­нують найбільшу роботу з перевезення вантажів по залізницях світу — від 1400 до 1700 млрд т/км, в 5—7 разів перевищуючи рівень Західної Європи. У цих регіонах ділери перевезень — США, КНРі Росія. За пасажирообігом Азія далеко випереджає Європу, а лідером у світі залишалася Японія — 395 млрд пас/км, КНР — 354, Індія — 323, Росія — 192, США — 8,7 млрд пас/км. Хоча залізниці є в 140 країнах світу, понад 1/2 їх загаль­ної довжини припадає на «першу десятку країн»: США, Росію, Канаду, Індію, Китай, Австралію, Аргентину, Францію, ФРН і Бразилію.

==========

ISO 9000 — серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий. Серия стандартов ISO 9000 разработана Техническим комитетом 176 (ТК 176) Международной организации по стандартизации. В основе стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего менеджмента качества (TQM). Принято считать, что при разработке первой версии стандартов исо 9000 ТК 176 руководствовался британским стандартом BS 5750, разработанным Британским институтом стандартов (BSI). В свою очередь, считается, что британский стандарт базировался на отраслевых стандартах ВПК.

 

Розділ сайту: