час

Час

Час — поняття, що дозволяє встановити, коли відбулася та або інша подія по відношенню до інших подій, тобто визначити, на скільки се кунд, хвилин, годин, днів, місяців, років або століть одна з них відбулася раніше або пізніше іншої. Вимірювання часу має на увазі введення часо вої шкали, користуючись якою можна було б співвідносити ці події. Точне визначення часу базується на дефініціях, що прийняті в астрономії й характеризуються високою точністю. Зараз використовуються три осно вні системи вимірювання часу. В основі кожної з них лежить конкрет ний періодичний процес: обертання Землі навколо своєї осі — всесвітній час UT; обертання Землі навколо Сонця — ефемеридний час ЕТ; і випро мінювання (або поглинання) електромагнітних хвиль атомами або моле кулами деяких речовин за певних умов — атомний час AT, що визнача ється за допомогою високоточних атомних годин. Всесвітній час, що зазвичай позначається як «гринвіцький середній час», являє собою се редній сонячний час на нульовому меридіані (з довготою 0°), який прохо дить через місто Гринвіч, що входить до агломерації Великого Лондона. На основі всесвітнього часу визначається поясний час, що використо вується для відліку цивільного часу.