часові пояси

Лінія зміни дати

При перетині кордону часового поясу ми переводимо час на 1 год. На Землі також існує умовна межа, при перетині якої календарна дата змі нюється на одну добу. Ця межа називається Лінією зміни дати і прохо дить у Тихому океані по 180-му меридіану. Щоб зрозуміти, навіщопотрі бна така лінія, розглянемо такий приклад. Нехай на Гринвіцькому мери­діані в даний момент буде 03—00, 10 червня. Тоді на 165° сх. д. за місце вим часом буде на і 1 год пізніше, тобто 14—00, 10 червня. На 165° зах. д. місцевий час буде відставати на 11 год у порівнянні з гринвіцьким, і, отже, там буде ще тільки 16—00 попереднього дня, тобто 9 червня. На 180-му меридіані буде 15—00 — 10 червня або 9 червня в залежності від того, який це меридіан — західноїчи східної довготи. Щоб вийти зтакого ускладнення, для часового поясу . . . . .

Час

Час — поняття, що дозволяє встановити, коли відбулася та або інша подія по відношенню до інших подій, тобто визначити, на скільки се кунд, хвилин, годин, днів, місяців, років або століть одна з них відбулася раніше або пізніше іншої. Вимірювання часу має на увазі введення часо вої шкали, користуючись якою можна було б співвідносити ці події. Точне визначення часу базується на дефініціях, що прийняті в астрономії й характеризуються високою точністю. Зараз використовуються три осно вні системи вимірювання часу. В основі кожної з них лежить конкрет ний періодичний процес: обертання Землі навколо своєї осі — всесвітній час UT; обертання Землі навколо Сонця — ефемеридний час ЕТ; і випро мінювання (або поглинання) електромагнітних хвиль атомами або моле кулами деяких речовин за певних умов — атомний час AT, що визнача ється за допомогою високоточних атомних годин. Всесвітній час, що зазвичай позначається як «гринвіцький середній час», являє собою се редній сонячний час на нульовому меридіані (з довготою 0°), який прохо дить через місто Гринвіч, що входить до агломерації Великого Лондона. На основі всесвітнього часу визначається поясний час, що використо вується для відліку цивільного часу.