Географія

Шкільна бібліотека

використано матеріали шкільних підручників
по географії

http://www.SchoolLib.com.ua


 

Промисловість будівельних матеріалів

Промисловість  будівельних  матеріалів —  група  галузей  промисловості, 
які  виробляють  матеріали  і  вироби,  що  використовуються  при  спорудженні 
та ремонті будинків і споруд.
Промисловість  будівельних  матеріалів  —  важлива  галузь  економіки,  від 
якої  залежить  будівництво  житла,  промислових,  сільськогосподарських, 
транспортних об’єктів, шкіл, лікарень тощо.

Вплив природних умов, розміщення населення і виробництва на розвиток і розміщення транспорту

  Природні умови по-різному впливають на роботу окремих видів транспорту. Важливе значення для морського транспорту мають обриси берегів: у зручних бухтах для будівництва портових споруд необхідно менше затрат. Від глибини морів та океанів залежить проходження суден. Густі тумани несприятливі для роботи портів, вони знижують їхню пропускну здатність. Морські течії впливають на замерзання морів, зумовлюючи холодні або теплі маси води, а також на швидкість суден і витрату пального.

  Для річкового судноплавства необхідно, щоби ріки мали достатні глибини. Ширина ріки повинна допускати проходження двох зустрічних суден. Для внутрішнього водного транспорту важливе значення має режим стоку рік. Від звивистості рік залежить довжина шляху і відповідно — просування суден.

  Сучасна техніка дає змогу прокладати залізниці та автомобільні дороги в будь-яких районах, одначе будівництво та експлуатація доріг у горах значно дорожча, ніж на рівнинах.


Особливості розвитку і розміщення основних видів транспорту

До основних видів транспорту належать суходільний (залізничний, автомобільний, трубопровідний), водний (морський, річковий та озерний), повітряний.

  На відміну від інших видів транспортних сполучень, залізничний транспорт характеризується надійністю, регулярністю,  універсальністю, можливістю перевезення вантажів і пасажирів незалежно від пори року та погодних умов.

  Залізничні пасажирські станції в усьому світі є центрами притягання ділового життя, бізнесу, торгівлі, інших видів транспорту, тобто стають великими пасажирськими вузлами, що їх пасажири використовують для поїздки взагалі, незалежно від того, користуються вони залізницею, літаком чи таксі.


Міжнародний туризм та його різновидності

  В основі туристичного буму, що охопив світ, лежать такі причини: новий рівень розвитку продуктивних сил, пов'язаний з досягненнями науково-технічної революції; глобальний феномен урбанізації, який змушує жителів великих міст шукати відпочинку в інших країнах; швидкий розвиток автомобілізації та авіаційного транспорту, ріст якості та рівня життя населення; швидкий ріст культури, що посилює пізнавальні потреби людей. У 1994 р. число міжнародних туристів склало 528 млн. осіб проти 160 млн. 1970 p. Доходи від туризму зросли до 300 млрд. доларів. Це більш як 7% обсягу всього світового експорту і приблизно 30% світового експорту послуг. Туризм прямо чи опосередковано забезпечує роботою понад 200 млн. осіб. До індустрії туризму належать: підприємства, що надають послуги з розміщення туристів (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати і т. ін.); туристичні фірми; транспортні організації з перевезення туристів; інформаційні та рекламні служби; органи управління туризмом; підприємства з виробництва товарів туристичного сервісу; підприємства роздрібненої торгівлі; видання туристичної літератури.


Територіальна організація машинобудування

Основними формами територіальної організації машинобудування є машинобудівні центри, вузли і райони.

У машинобудівному центрі зосереджено машинобудівні підприємства певної спеціалізації. Машинобудівний вузол охоплює кілька машинобудівних центрів. Машинобудівні райони формуються навколо одного або кількох великих вузлів і охоплюють кілька областей.

  В Україні налічується понад 70 машинобудівних вузлів. Вони різні за обсягом спеціалізації, рівнем сформованості.

  Найбільшим машинобудівним вузлом України є Харківський.


Металургійна промисловість України

Металургія —  сукупність  галузей  промисловості,  що  спеціалізуються  на 
видобутку,  збагаченні,  переробці  руд  чорних  і  кольорових  металів,  виробни-цтві чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів.
 
 
Чорна  металургія —  складна  галузь  з  різними  за  організацією  і  техноло-гією  виробництвами.  Це  —  видобуток  і  збагачення  залізної  руди,  спікання 
її  в  агломерат  або  котуни;  виплавка  чавуну,  сталі,  виробництво  прокату;  ви-робництво  феросплавів,  виплавка  електросталі  та  сплавів,  порошкова  мета-лургія; виробництво флюсових вапняків, вогнетривів, коксу.

 


.

Електроенергетика України

Електроенергетика —  базова  галузь  промисловості,  яка  виробляє,  пере-дає і трансформує електроенергію.
Електроенергетика  —  основа  розвитку  економіки.  Розвиток  електроенер-гетики,  будівництво  потужних  електростанцій  сприяють  створенню  нових 
промислових  вузлів.  Окремі  галузі  промисловості  тяжіють  до  джерел  дешевої 
електроенергії  (електрометалургія),  інші  здатні  обмежуватися  транспортом 
електроенергії.  Електроенергію  в  Україні  виробляють  теплові,  гідравлічні, 
гідроакумулюючі й атомні станції.

Нерудні корисні копалини

  За їх запасами Україна є однією з перших держав світу. Так, родовища самородної сірки (озокериту) в Прикарпатті — найбільші в світі. Озокерит використовується в парфумерії, легкій промисловості, медицині.

Родовища кам'яної солі розробляються в Донбасі (Артемівське, Слов'янське) і в Закарпатті — Солотвинське. Багаті на солі водойми Азово-Чорноморського узбережжя, з-поміж яких вирізняється затока Сиваш. Хлоридно-сульфатні родовища калійних солей є в Передкарпатті - Калуш-Голинське, Стебницьке.


Використання й охорона природних умов та природних ресурсів

Природні умови — це певне поєднання елементів природи, у яких розви-
вається органічний світ, живе й господарює людина. Природні ресурси — це
компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані
для виробництва чи задоволення потреб людини.
Геоекологічна ситуація в Україні пов’язана зі станом природних умов
і природних ресурсів, з технологіями їх використання і добування, пере-
робки та охорони.
Україна має сприятливі природні умови та значні й різноманітні природні
ресурси, що визначає високий ступінь господарського освоєння її території. Але
внаслідок активного використання природних багатств виникає проблема їх збе-
реження, раціонального користування та відновлення. Глибоке дослідження
антропогенного впливу дозволяє розробити систему природоохоронних заходів,
спрямовану на покращення стану навколишнього середовища.

Система розселення на території України

Система  розселення —  це  система  населених  пунктів  певної  території 
з різнобічними  зв’язками  між  ними.
З-поміж  населених  пунктів  розрізняють  міста,  селища  міського  типу, 
робітничі  та  курортні  селища,  села.  Основним  чинником,  що  дає  змогу  від-різнити  міський  населений  пункт  від  сільського,  є  кількість  населення,  що 
працює  поза  сферою  сільського  господарства.  Крім  того,  в  місті  інший,  ніж 
у селі, характер забудови.

Сторінки