Географія

Шкільна бібліотека

використано матеріали шкільних підручників
по географії

http://www.SchoolLib.com.ua


 

Загальна характеристика господарства України

Історія формування господарського комплексу України

Етапи розвитку

Події

І. Ранні етапи розвитку

— до скасування кріпацтва у 1861 р.

переважало землеробство, скотарство, рибальство, заморська торгівля, судноплавство

 

ІІ. Перша промислова революція (революція парових машин):


Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України

Глобальна проблема — природне, природно-антропогенне, частково антропогенне явище, що стосується світу в цілому. Наприклад, ядерна загроза, глобальне потепління, кислотні дощі та ін.

Екологічна проблема

Проблема взаємовідносин суспільства та природи, збереження навколишнього середовища. Актуальними екологічними проблемами сучасного світу є зміна складу атмосфери, порушення балансу CO2 у природі та зменшення озонового шару; глобальне потепління клімату, вирубування лісів, випадіння кислотних дощів, забруднення Світового океану, процес спустелення земель, водно-ресурсні проблеми, забруднення навколоземного космічного простору, погіршення умов життя людей у великих містах, агломераціях.

В Україні склалася складна екологічна ситуація, особливо в зоні ЧАЕС.


Використання природних ресурсів і охорона природи України

У сучасних умовах збільшується використання всіх видів природних умов та ресурсів.

Природні умови — сукупність властивостей природного середовища (рельєф, клімат, природні ресурси, режими річок тощо), які сприяють розвитку галузей господарства або обмежують його.

Природні ресурси — частина природного середовища, що використовується людиною в процесі виробництва.

Види природних ресурсів

Вичерпні:

Відновлювальні: ґрунтові ресурси, водні ресурси, біологічні ресурси, рекреаційні ресурси

Невідновлювальні: мінерально-сировинні ресурси, енергохімічні, рудні, нерудні металургійні, гірничо-хімічні, технічні, будівельні, гідротермальні.


Лісова і деревообробна промисловість України

Галузева структура і принципи розміщення

Лісопромисловий комплекс (ЛПК) — сукупність галузей промислового виробництва, які займаються лісозаготівлею, механічною та хімічною обробкою деревини.

Лісопромисловий комплекс

Лісозаготівельна промисловість (валка лісу, трелювання його, доставка у центри переробки).

Лісопереробна промисловість (деревообробна, лісопильна, фанерна, меблева, виробництво будматеріалів, целюлозно-паперова, целюлозна, паперова, картонна).

Деревопереробна (лісохімія)

Виробництво кислот, спирту, смоли, каніфолі, гліцерину тощо


Промисловість будівельних матеріалів України

Галузева структура і принципи розміщення

Будівельний комплекс складається з виробництва будівельних матеріалів, капітального будівництва та обслуговуючих галузей.

Промисловість будівельних матеріалів:

- видобуток мінерально-будівельної сировини;

- виробництво в’яжучих матеріалів;

- виробництво покрівельних матеріалів;

- виробництво будівельних конструкцій;


Населення України

Населення - сукупність людей, що проживають на земній кулі в цілому або в межах якоїсь її частини (континенту, країни, міста); людська популяція, яка відновлюється у процесі зміни поколінь внаслідок народжень та смертей.

Населення України — люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету.

Періоди, на які припадає зменшення населення України:

1914–1918 рр. — Перша світова війна;

1918–1922 рр. — громадянська війна;

1932–1933 рр. — штучний голод;

1937 р. — політичні репресії;

1941–1945 рр. — Друга світова війна;

1960–1970 рр. — виїзд населення на новобудови колишнього СРСР;


.

Економіко-географічний поділ України

Економічний район (ЕР) — це найбільший структурний елемент територіального поділу праці, який є частиною єдиного народногосподарського комплексу країни, відрізняється спеціалізацією виробництва і займає певну територію.

Територіальний поділ праці — концентрація виробництв, що визначає спеціалізацію окремих територій.

Спеціалізація району — сукупність виробництв, що досягли значного рівня концентрації у межах певного економічного району. Принципи економічного районування: економічний, національний, адміністративний.

На території України виділяють дев’ять економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський та Причорноморський.

При складанні характеристики економічного району слід користуватися таким планом:


Сільське господарство та харчова промисловість України

Галузева структура і принципи розміщення

Агропромисловий комплекс (АПК) — комплекс галузей господарства, які займаються виробництвом, переробкою, зберіганням та збутом сільськогосподарської продукції.

Структура АПК України

І виробництво машин, устаткування, добрив, отрутохімікатів, комбікорму тощо;

іі сільське господарство (рослинництво, тваринництво);

ііі заготівля, переробка, реалізація продукції (легка та харчова промисловість, громадське харчування, торгівля, наука, підготовка кадрів).

Об’єднання сільськогосподарських і промислових підприємств на певній території — територіальні АПК, які бувають елементарними, спеціалізованими, інтегральними.


Металургійна промисловість України

Галузева структура комплексу

Металургійний комплекс — сукупність підприємств, які займаються видобутком, збагаченням та переробкою руд, виплавкою чорних та кольорових металів тощо.

Металургійний комплекс

Чорна металургія: металургія повного циклу, вторинна обробка металів, виробництво труб, виробництво феросплавів, виробництво метизів.

Кольорова металургія: мідеплавильна, алюмінієва, свинцево-цинкова, нікель-кобальтова, титаномагнієва.

Чорна металургія: виробнича структура, чинники розміщення

До чорної металургії належать видобуток, збагачення і агломерація залізних та марганцевих руд; виробництво коксу, вогнетривів, флюсів, феросплавів, а також металевих виробів виробничого значення; виплавка чавуну, сталі, прокату; вторинний переділ чорних металів.


Машинобудування і металообробка в Україні

Галузева структура і принципи розміщення

Машинобудівний комплекс — сукупність галузей промисловості, які виробляють машини та обладнання для усіх сфер господарства.

Машинобудівний комплекс

За типом продукції, що виробляється:

- важке (обладнання для металургії, гірське, підйомно-транспортне обладнання тощо);

- загальне (транспортне, суднобудування, літакобудування, сільськогосподарське тощо);

- середнє (автомобілебудування, тракторобудування, верстатобудування);


Сторінки